Aktuality

Publikováno: 24. 5. 2018 8:39

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše organizace řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), které je na území ČR účinné od 25.5.2018 a to zejména a s přihlédnutím k čl. 13 Nařízení. 

Naše organizace podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností dle Metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s jehož detailním zněním se můžete seznámit zde (viz odkaz) http://www.msmt.cz/file/44592/

V souladu s GDPR zpracovává naše organizace osobní údaje dle těchto zásad:

 1. Zákonnost, korektnost a transparent – Provádíme zpracování jen v případě, kdy k tomu existuje legitimní důvod (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, ochrana našich zájmů, ochrana zájmů třetích osob nebo udělený souhlas subjektu údajů). 
 2. Účelové omezení – Shromažďujeme osobní údaje jen pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely (viz výše).
 3. Minimalizace údajů – Zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu.
 4. Přesnost – Zpracováváme pouze aktuální osobní údaje, které odrážejí skutečný stav věci.
 5. Omezení uložení – Držíme osobní údaje po dobu ne delší, než je nezbytné a zákonné.
 6. Integrita, důvěrnost – Zavedli jsme dostatečné technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněným poskytnutím nebo zpřístupněním přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.
 7. Odpovědnost – Jsme kdykoliv schopni doložit soulad dodržování zásad dle bodů 1. – 6.

Informace poskytované v případě, že osobní údaje byly získány od subjektu údajů nebo jeho zákonných zástupců

Kontaktní údaje správce OÚ

Název právnické osoby dle Zřizovací listiny

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Adresa sídla právnické osoby

Brno, Vídeňská 244/26, 639 00

Telefonické spojení

543 248 940, 731 507 323

Oficiální e-mail právnické osoby

vedenividenska@post.cz

ID datové schránky

qb3xb7s

Titul, jméno, příjmení ředitele (statut. orgánu)

Mgr. Gordon Brei

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (viz. Čl. 37 a násl. nařízení

Název právnické osoby (je-li pověřencem právnická osoba), IČ

J. K. accounting s.r.o.,

IČ 02734168

Adresa sídla právnické osoby

Hybešova 726/42, 602 00 Brno

Telefonické spojení pověřence

725 654 319

Oficiální e-mail pověřence

gdpr@jkaccounting.cz

ID datové schránky

mqhehgz

Titul, jméno, příjmení pověřence

Bc. Jaroslav Kocián

 

Většinu osobních údajů zpracováváme za účelem splnění zákonem předepsaných povinností, zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zaměstnanců, žáků, resp. jejich zákonných zástupců). Jedná se zejména o zpracování osobních údajů o podobě žáků (fotografie a videa) či zpracování základních identifikačních údajů žáků pro účely hlášení na soutěže, mimoškolní aktivity, výlety, exkurze nebo sportovní akce, zveřejnění výsledků na soutěžích atd. Poskytnutí takového souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas lze kdykoli odvolat či využít další práva, která jsou přesně v písemném souhlasu popsána.

Zájemcům o přijetí ke vzdělávání tímto sdělujeme, že požadované údaje o dítěti, jeho zákonném zástupci, bydlišti a další identifikační údaje jsou uloženy výše uvedenými zákony. Pokud má správce rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k základnímu vzdělávání, musí mu zákonný zástupce sdělit identifikační údaje uchazeče a své osobní údaje tak, jak to vyžaduje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě správce nemůže o žádosti rozhodnout, případně rozhodnutí doručit.

Zájemcům o zaměstnání tímto sdělujeme, že pokud zašlou písemnou žádost o přijetí do pracovního poměru, musí být odeslána výhradně na výše uvedený e-mail nebo adresu správce. Odesláním žádosti byl vyjádřen souhlas se zpracováním zájemcem uvedených údajů a jejich uchováním po dobu max. 6 měsíců pro případný pozdější kontakt.

Organizace přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení interních pravidel pro práci s danými informačními systémy. Zajištění, aby přístup k osobním údajům měly pouze osoby s odpovídajícím oprávněním, pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zamezení neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel a přístupových práv, šifrováním, vypracováním dokumentace k přijatým technicko-organizačním opatřením, zvýšením bezpečnosti instalací zámků, nákupem zamykacích skříní apod. V důsledku oprávněného zájmu ochrany majetku a osob, může být využíván kamerový nebo jemu na roveň postavený systém. V případě jeho instalace organizace informuje subjekt údajů o konkrétních podmínkách prostřednictvím pověřené osoby.   

Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti naší školy přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji. Zejména je ze strany organizace kladena vysoká priorita zabezpečení osobních údajů o nezletilých osobách.

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení orgánům státní správy, samosprávy, pojišťovny, orgány finanční správy apod.) nebo v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro nás zajišťují některé služby, jako například vedení účetnictví nebo správu informačních technologií (IT, matriky, systémy pro stravování apod.). Se všemi takovými osobami máme jasně nastavené smluvní vztahy a všichni dodavatelé splňují nezbytná pravidla pro zpracování osobních údajů v rozsahu a parametrech vyžadovaných nařízením GDPR v rámci povinností zpracovatele dle požadavku čl. 28 Nařízení. 

Doba zpracování a uchovávání osobních údajů je stanovena zpravidla legislativními požadavky nebo v případě souhlasů je po dobu docházky do školy s přesahem 5 let ( fotky…) nebo do jeho odvolání. 

Předávání osobních údajů do zahraničí provádíme zcela výjimečně a o takovém předání jsou všechny dotčené subjekty údajů vždy informovány. Zpravidla se jedná o plánované výjezdy žáků na stáže, zájezdy apod.

Škola má zavedený systém hlášení případných bezpečnostních incidentů. V případě úniku jakýchkoliv dat postupujeme v souladu s GDPR za účelem minimalizace možných škod a ve spolupráci s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů provádíme příslušná hlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k Vašim osobním údajům nebo osobním údajům Vašich dětí.

 1. Máte právo požádat správce, aby Vám sdělil, zda zpracovává Vaše osobní údaje, nebo osobní údaje Vašeho dítěte.
 2. Máte právo požádat správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
 3. Máte právo požádat správce o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Pokud požádáte o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, správce Vám umožní, abyste jednorázově nahlédli do dokumentace, ve které se zpracovávají Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte.

Pokud o to požádáte, správce Vás bude informovat o

 • účelech zpracování,
 • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
 • kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • době, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy,
 • o právu požádat o opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, právu vznést námitku proti zpracování,
 • o právu podat stížnost u dozorového úřadu.

Jak správce poskytne informace? V jaké formě?

Správce poskytne informace

 • písemně,
 • ve vhodných případech v elektronické formě po prokázání identity,
 • ústně, pokud o to požádáte a bude prokázána Vaše totožnost, přičemž žádné údaje a informace nelze podat telefonicky

Pokud je to možné a nebudou nepříznivě dotčena práva a svoboda jiných osob, poskytne správce kopie zpracovávaných osobních údajů. Za jakých podmínek je kopie poskytována?

 • Bezplatně se poskytuje první kopie nebo kopie poskytnutá po delším časovém úseku, po změně osobních údajů, po změně ve zpracování osobních údajů.
 • V ostatních případech se kopie poskytuje za poplatek.

Správce odpoví na Vaši žádost písemně do 1 měsíce s možností prodloužení o další 2 měsíce.

Právo na opravu chyby, ke které může dojít při zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte. Máte

právo požádat o opravu nepřesných údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Správce odpoví na Vaši žádost do 1

měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší žádosti. Správce Vám odpoví písemně. Správce Vám sdělí, zda

a jak Vaše osobní údaje opravil nebo doplnil.

Právo na výmaz některých osobních údajů (právo „být zapomenut“). Obecně platí, že máte právo požádat správce o to, aby

zlikvidoval některé Vaše osobní údaje a dále je neuchovával; jedná se o tzv. právo být zapomenut. V případě, kdy správce

vykonává veřejnou moc (rozhoduje ve správním řízení) a plní své právní povinnosti, správce nevymaže osobní údaje, i když o

to požádáte. Pokud však žádost o výmaz podáte, správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2

měsíce) od přijetí Vaší žádosti, a to písemně. Sdělí Vám, proč nevyhověl Vaší žádosti o výmaz nebo jaké údaje v jakém rozsahu

vymazal.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte. Pokud požádáte o omezení

zpracování osobních údajů a uvedete důvod Vaší žádosti, správce tyto osobní údaje označí. Označené osobní údaje správce

ukládá, avšak jinak nesmí dále zpracovávat (až na některé výjimky). Ve kterých případech máte právo, aby správce omezil

zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte?

 1. Pokud podle Vašeho tvrzení Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte nejsou přesné.
 2. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte protiprávní. Vy však místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení zpracování osobních údajů.
 3. Pokud již správce osobní údaje nepotřebuje zpracovávat. Vy však požadujete, aby osobní údaje byly omezeny, protože je to nutné pro určení, výkon a obhajobu Vašich právních nároků.
 4. Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Vy vznesete námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší žádosti. Správce Vám odpoví písemně. Správce Vám sdělí, zda a jak Vaše osobní údaje omezil.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte. V souvislosti se správním řízením máte právo vznést námitku, protože správce vykonává veřejnou moc (rozhoduje ve správním řízení).

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s tím, že se pořizuje záznam kamerového systému? Pokud v souvislosti s přijímáním Vašeho dítěte vstupujete do budovy správce, u vstupu do budovy nebo v budově se pořizuje záznam kamerového systému. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v podobě záznamu kamerového systému. Jedná se např. o případ, kdy podle Vašeho názoru Vaše právo na ochranu soukromí převažuje nad oprávněným zájmem správce na ochranu majetku.

Jaké je Vaše právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů? Pokud v rámci řízení o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání udělujete souhlas se zpracováním některých osobních údajů (email, telefonní číslo), pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. Stejná pravidla platí pro odvolání souhlasů zejména pro fotografování, zveřejnění fotografií, prací žáků apod. 

Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo podat stížnost naší organizaci, kterou budeme řešit v součinnosti s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů nebo u dozorového úřadu, tj. Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111

 

V Brně,dne:24.5.2018                                                                                

                                                Mgr.Gordon Brei                                                                                                   Titul, jméno, příjmení ředitele 

 

 Legal claim_GDPR.   

NÁZEV SKOLY:

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

 

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

 

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

 

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

 

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

 

 

Kontaktní údaje správce:

 

Název školy: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

IČO: 44993633

Sídlo: Brno, Vídeňská 244/26, 639 00

Tel.: 731 507 323

ID datové schránky: qb3xb7s

e-mail: vedenividenska@post.cz

Odpovědná osoba: Mgr. Gordon Brei, ředitel školy

 

 

 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

J. K. accounting s.r.o.

IČ: 02734168

Adresa: Hybešova 726/42, 602 00 Brno

Tel.: 725 654 319

ID datové schránky: mqhehgz

e-mail: gdpr@jkaccounting.cz

Titul, jméno, příjmení pověřence: Bc. Jaroslav Kocián

 

                                                                                                                                                   

Publikováno: 10. 1. 2018 10:19

Od 1.1.2018 nese naše škola nový název :

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská,

                                         příspěvková organizace

                            se sídlem Vídeňská 244/26,639 00 Brno

 

Publikováno: 26. 4. 2017 8:25

Zápis do autistické mateřské školky

Publikováno: 3. 4. 2017 13:57

Zápis do 1.třídy

Publikováno: 3. 4. 2017 13:27

Zápis do přípravné třídy

Publikováno: 11. 1. 2016 12:00

Publikováno: 8. 1. 2016 11:34

Publikováno: 14. 12. 2015 12:46

Pozvánka

Publikováno: 10. 9. 2015 13:56

Publikováno: 10. 9. 2015 13:53

Pamětní list

Publikováno: 3. 8. 2015 13:56

Pozvánka na výstavu k 70. výročí ukončení II. sv. války

Publikováno: 30. 6. 2015 12:27

Oznámení o změně názvu školy

Od 1.7.2015 se mění název školy na:

Mateřská škola a Základní škola Brno, Lidická, příspěvková organizace

Publikováno: 27. 4. 2015 13:49

Školská rada

Složení školské rady při Základní škole Brno, Lidická 6a

1. Ing. Jan Sochor zástupce zřizovatele (předseda školské rady)
2. Daniel Kikta zástupce zřizovatele
3. Bedřich Toman zástupce zřizovatele
4. Mgr. Viera Bučková zástupce učitelů ( zapisovatelka)
5. Mgr. Bohumil Novotný zástupce učitelů (místopředseda školské rady)
6. pan Ladislav Horváth zástupce učitelů
7. paní Dr.Ema Štěpařová zástupce rodičů
8. paní Zuzana Dirdová zástupce rodičů
9. paní Anna Poláková zástupce rodičů
Publikováno: 5. 2. 2015 12:06

Zápis do autistické školky

 
 
Publikováno: 7. 1. 2015 12:35

Zápis do 1. třídy

Publikováno: 6. 1. 2015 12:52

Zápis do přípravné třídy

 

 

 

 

Publikováno: 3. 9. 2014 11:17

Organizace školního roku 2014-2015

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý  30. června 2015.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v termínu 23.2. – 1.3.2015

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý  30. června 2015.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v termínu 23.2. – 1.3.2015

Publikováno: 9. 1. 2014 10:17

Zápis do první třídy

Webdesign by PKSoft