Poradenské služby

Výchovný poradce

Mgr. Viera Bučková

V jakých oblastech poradenské činnosti se můžete na mě obrátit o pomoc?

Metodická a informační činnost

 • Metodicky usměrňuji a sjednocuji diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuji jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Organizuji školní vzdělávací akce.
 • Informuji rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a seznamuji s nimi ostatní pedagogické pracovníky.
 • Sama se vzdělávám v oblasti nových a alternativních výchovných trendů.
 • Organizuji individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

 • Spolu s třídními učiteli vyhledáváme a sledujeme problematické žáky, dáváme návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Poskytuji pomoc učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Podávám návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru na žáky s vývojovými poruchami učení, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.
 • Projednávám s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.
 • Věnuji zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
 • Podílím se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové i pro žáky pocházející ze složitých rodinných podmínek.
 • Vedu databázi integrovaných žáků, provádím kontrolu následných vyšetření.
 • Soustřeďuji odborné zprávy o žácích v poradenské činnosti.
 • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílím na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků.

Specifické oblasti

 • Pomáhám při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče–učitel, učitel–žák, žák–žák).
 • Sleduji projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně-patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, agresivita, rasismus, kriminalita, ...) a navrhuji nápravná opatření.
 • Zajišťuji koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci).
 • Spolu s vedením školy zajišťuji spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány sociálně právní ochrany dětí, sociálním kurátorem, s Policií ČR.

Volba povolání

 • Poskytuji poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání.
 • Zjišťuji zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuji s třídními učiteli.
 • Eviduji nabídku studia na středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuji spolupráci a exkurze se zástupci středních škol, spolupracuji s úřadem práce.
 • Podávám na pedagogické radě zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v základní škole a mají zájem studovat odpovídající učební obor, o žácích, kteří mají změněnou pracovní schopnost zpracovávám přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.
 • Poskytuji rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.
 • Pomáhám vycházejícím žákům při vyplnění přihlášek na střední školy.
   

Webdesign by PKSoft