Projekty

 

PROJEKT

 

Název projektu: Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků speciálních mateřských škol formou stáže ve Velké Británii a eLearningu

Zkrácený název projektu: Vzdělávání – stáž a eLearning

Název projektu anglicky: Educating Teachers and Headteachers of Special-Education Kindergartens through internships in the UK and eLearning

 

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.3

Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo výzvy: 48

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.07.2014

Předpokládané datum ukončení projektu: 30.06.2015

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 12,0

 

Projekt je zaměřen na realizaci zahraniční stáže ve Velké Británii a osobnostní a sociální rozvoj učitelů MŠ formou eLearningu. Projekt je určen učitelům a vedoucím pracovníkům brněnských speciálních mateřských škol vzdělávajících děti s poruchami autistického spektra. Dětí s touto poruchou přibývá, proto je získávání nových informací pro pedagogy nezbytné. Zahraniční stáž jim tyto informace umožní získat. Projekt podporuje zvyšování kvalifikace a konkurenceschopnosti účastníků. ELearningový portál bude sloužit ke vzdělávání účastníků projektu a k předávání zkušeností nabytých v zahraničí. Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: pedagogické dovednosti, nové metodologie, zlepšení organizace práce učitele, vylepšení komunikace a práce v týmu, schopnost sebereflexe a sebehodnocení, psychohygiena, prevence syndromu vyhoření a zvýšení IT gramotnosti. Projekt bude realizovat tým pracovníků MŠ a ZŠ Brno, Lidická 6a a firma Modern English s.r.o. v období od 1.7.2014 do 30.6.2015.

 

Soužití s radostí

Jsme Základní škola – Praktická, s kapacitou 150 žáků.

Jako škola poskytujeme základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením,

zejména s mentálním postižením.

Zneužívání návykových látek je v současné době jedním z nejvážnějších problémů ve společnosti. Je proto nutné, aby se i škola podílela na prevenci drogové závislosti. Většina dětí, kteří se vzdělávají na naší škole nemá žádnou možnost dostat se svými rodiči do přírody, nebo poznat krásy naší vlasti. Většinou znají prostředí ulice, kde vyrůstají a kde se převážnou část času zdržují.

Tam se stávají snadnou kořistí distributorů drog. Rovněž vztah ke škole není u většiny dětí v jejich rodinách atributem, o který je třeba usilovat. Iniciátorem úsilí o zlepšení komunikace s rodiči zatím stále nejsou rodiče, ale škola s pomocí všech zainteresovaných (učitelé, asistenti, atd..). Úkolem školy je získat důvěru rodičů a zapojit je do aktivit školy.

Ke zlepšení kontaktů s rodiči nestačí konání třídních schůzek ale je třeba, vytvářet příležitosti v neformálních setkáních. Důvěru rodičů ovšem získáme, získáme-li předně plnou důvěru dětí. Jejich ochota a nadšení zúčastnit se mimoškolních setkání, nám pak bude hodnocením a známkou.

Jako velmi vhodné se vždy jeví prožitkové akce. Nejlépe pobytové, několikadenní akce v přírodě, stanování, turistika, návštěvy kulturních památek. Zde považuji z hlediska dlouhodobého cíle za důležité tyto přednosti :

prožití trvalého kladného emocionálního prožitku,
alespoň menší posun v žebříčku hodnot žáků,
kladné hodnocení školy a učitelů našimi žáky, následně pak jejich rodiči,
prohloubení vzájemných vazeb.

Jako takový jsme zvolili školní projekt, který jsme zaměřili právě na prožitkové akce, a na který jsme získali dotaci MŠMT ve výši 68 000 Kč. Finanční prostředky jsme použili k zabezpečení materiálních podmínek pro realizaci projektu (stany, spací pytle, tábornické vybavení, doprava, atd.).

První dva výjezdy se realizovaly ve dnech 14.9.–15.9.2007 a 20.9.–21.9.2007 školním mikrobusem s celkovým počtem 15 žáků. Cíl cesty: Doubravice nad Svitavou a Pustá Rybná.

Druhé dva výjezdy se realizovaly ve dnech 4.10.–5.10.2007 a 11.10.–12.10.2007 školním mikrobusem a s vypůjčeným mikrobusem z Dětské nemocnice s celkovým počtem 18 žáků. Cíl cesty: Čachnov.

Zvýšení tělesné kondice a jejich zdravotního stavu s přihlédnutím ke schopnostem a věku žáků, byl náš smysl. Pustili jsme se tedy s chutí k nácviku tábornických dovedností, jako je orientace v terénu, stavění stanů, rozdělání ohně, vaření v přírodě. Naším smyslem bylo rovněž podpořit tvořivost a soutěživost dětí.

Při hrách a soutěžích si žáci uvědomují, jak hrát v duchu „fair play“ a učí se smířit s prohrou. Při nočních hrách rozvíjí odvahu a pěstují sounáležitost jednotlivce ke skupině, pěstování pocitu zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za celou skupinu.

Podpora aktivit napomáhajících přípravě a úspěšnému přechodu žáků do středního vzdělávání.

MOSTY

Motto: Malý kamínek dokáže otočit velký vůz.

Cíle projektu: Cíleným a dlouhodobým tvůrčím působením na děti podpořit rozvoj klíčových kvalifikací, které mají vliv na rozhodování kooperaci, koncentraci, efektivní komunikaci v kolektivu a pozitivní postoj k povolání. Proto jsme uvítali možnost rozšířit témat a neformálním způsobem vést žáky k lepší sebereflexi a orientaci při výběru budoucího povolání.

Celý projekt byl schválen MŠMT, který přispěl finanční dotací pro jeho realizaci. Finanční prostředky byly využity k realizace jednotlivých etap, k zakoupení materiálu a pomůcek při všech aktivitách, mzdové prostředky a pobytové víkendy pro žáky a pedagogy.

Do projektu byly zapojeni podle zájmů žáci převážně 7. a 8. tříd.

V programu se střídaly různé sociální hry, prvky arte a muziko – terapie, ergoterapie, relaxační chvilky. Během dne také probíhaly řízené rozhovory a rozbory složitých situací v rodinách.

Program projektu realizovali dlouholeté, zkušené, kvalifikované pedagožky naší školy. Dílčím způsobem přispěl školní psycholog a asistent pedagoga. V průběhu září–prosinec 2007 jsme podrobně seznámili žáky s profesí kovář, ošetřovatel zvířat, zahradník, keramik, kadeřník. Proto jsme se rozhodli ukázat některé profese žákům přímo v praxi. Uskutečnili jsme víkendové výjezdy do Koněšína, Stašova, …

Využili jsme i besedy, ve kterých byly kladeny našimi žáky otázky na všechny atributy o práci kterou vykonává pracovník na pracovišti? (Keramik, ošetřovatel zvířat, kadeřník, …) Při jednotlivých víkendových výjezdech jsme nezaměřili na zvyšování jejich sebevědomí, zlepšení komunikace s okolím, rodiči, učiteli, společnosti, k přístupu v přijímání poznatků ve školním prostředí i mimo něj a neformálním způsobem vedli žáky k lepší sebereflexi a orientaci při výběru budoucího povolání.

Do projektu jsme zapojili i rodiče žáků, a to vzhledem k tomu, že jejich zájem se do této doby soustředil jen na omlouvání absencí a sporé návštěvy rodičovských schůzek. Před jednotlivými činnostmi účastníci projektu pohovořili s rodiči a prarodiči o tradičních řemeslech v minulosti na téma: „ Co vyprávěla babička s dědou…? /tkadlena košikář, dráteník, …/

Na závěr projektových aktivit byly rodiče se svými dětmi – účastníky projektu pozváni do školy k posezení  1. 12. 2007.

Při společné práci na adventních svícnech a vánoční tabuli, společně rodiče shlédli fotoprojekci z projektu Mosty. Obdrželi malý dárek CD kde byly fotky z projektových aktivit. Jejich příslib aktivnějšího zapojení se do dalších činností školy a klidný odchod domů v

předvánoční atmosféře, ukončil naše projektové aktivity v tomto pololetí.

Reflexe

Zeptali jsme se zúčastněných, jak se jim líbil výjezd nejen do Koněšína, ale i do Stašova,

na Lucký vrch a další místa.

Patrik

Když jsme přijeli tak nás přivítala velká zima, padal sníh a foukal vítr.

Na pokoji jsme byly tři holky a bylo to fajn, protože tam bylo teplo.

V kovárně bylo také teplo, přišel kovář, rozfoukal výheň a ukazoval nám, jak se dělá podkova.

Bylo to super.

Pak přivedl koně, který byl z Francie . Ořezal mu kopyto, vyčistil mu nehty a ukázal, kam se

dává podkova. ...pak jsme si sedli a svezli se.... příjemné.

Nikola

V Zoo jsem se setkali s paní, která se stará o zvířata, povídala nám, co které zvíře jí, varovala

 nás před krmením zvířat, abychom jim neublížili. Moc se mi líbilo, že si můžu udělat kurz a

pak se starat o zvířata a nebo se naučit stříhat psy.Pak jsem procházeli ZOO, nejvíc se nám libily opice.

Karel

Keramik, který nám vykládal a učil nás to, říkal, jaký měl život ... a proč je v Koněšíně.

Bylo toho hodně, a při odjezdu se s námi loučili všichni – keramičky, kuchařka, psycholog …

ale paní učitelka chystá další víkend a výlet, a budou tam koně s lidmi, kteří se o ně starají – ošetřovatelé a kováři…už se na to těším.

Katka

Je to záležitost o keramice, kamarádi super, pani učitelky super.

Bezva kočičky, pejsci,…přátelští lidé okolo ..Točily jsme na hrnčířském kruhu.

Den plný zážitků ... cesta, oběd, les, keramika, beseda … táborák a diskotéka.

Ani se nechce věřit, že to vše jsme stihli v jeden den.

Webdesign by PKSoft