Školní družina

Charakteristika školní družiny

Hlavním úkolem ŠD je výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování. Zájmové vzdělávání v ŠD naplňuje obecné cíle. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. ŠD klade důraz na trávení volného času a na rozvíjení schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. ŠD je i místem odpočinkové (relaxační) činnosti i místem přépravy na vyučování zohledňující individuální schopnosti a dovednosti žáků. Didaktické hry rozšiřující a upevňující znalosti získané ve vyučování využívá ŠD na přípravu do vyučování. ŠD se snaží vytvářet příjemné prostředí pro žáky.

ŠD má k dispozici pro pobyt venku hřiště, využívá i prostory školní tělocvičny a atria. Na vycházky chodí žáci do blízkých parků. Délka pobytu venku podléhá času odchodů žáků ze ŠD. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volno-časových aktivit věnována průběžná individuální péče. ŠD dodržuje bezpečnost při všech aktivitách, na začátku školního roku jsou žáci o bezpečnosti poučeni.

Docházka do ŠD se řídí zápisními lístky, každý rok se zápisní lístky obnovují. ŠD spolupracuje se zájmovými kroužky. ŠD také sestavuje řád ŠD, výchovná práce probíhá podle celoročního plánu ŠD. Vychovatelky jsou v úzkém spojení s rodiči a informují je o akcích konající se ve ŠD. Dále konzultují s rodiči chování jejich dětí a radí se s nimi o výchovných opatřeních.

Školní vzdělávací program družiny

Režim dne ve školní družině

07.30–09.00 ranní družina
12.40–12.45 příchod dětí z vyučování
12.45–13.20 oběd
13.20–14.00 odpolední zaměstnání
14.00–15.00 rekreační činnost, pobyt venku
15.00–16.30 odchod dětí

Výchovná činnost probíhá od 13.30 do 15 hodin. Během této doby nelze bez předchozí domluvy dítě vyzvednout. Je nutné, aby rodiče jakoukoliv změnu docházky zapsali předem dítěti do deníčku nebo oznámili vychovatelce ŠD. Vyzvedávání dětí po obědě je ve výjimečných případech možné v 13.20.

Zájmový kroužek ŠIKULKY

Od září jsme ve školní družině pro Vaše děti opět připravili výtvarný kroužek  „Šikulky“. Výtvarný kroužek probíhá pod vedením pedagoga volného času  Bc. Věry Budínské, a to vždy 1x týdně 1 hodinu.  K činnosti využíváme prostory školy.

V našem výtvarném kroužku se zaměřujeme na rozvoj jemné motoriky a představivosti, dále děti rozvíjí své estetické vnímání světa, fantazii, tvořivost, soustředění, talent a chuť tvořit. Talent a zájem dětí prohlubujeme za pomoci různých výtvarných technik s přírodním či netradičním materiálem, společnými projekty a prostorem pro vlastní umělecké vyjádření. Podporujeme individuální výtvarný projev každého dítěte.

Všechny své výrobky si děti odnášejí s sebou domů. Ve školním roce v rámci výtvarného kroužku podnikáme s dětmi 1 exkurzi na pracoviště Bc. Věry Budínské. Exkurze probíhá na pobočce Sluníčko, která spadá pod zařízení „Junior – Dům dětí a mládeže“. Děti se mohou podívat na prostory Sluníčka, ve kterých se koná mnoho zájmových kroužků pro děti i rodiče. Děti si mohou vyzkoušet mnoho různých činností z jiných kroužků, které nabízí pobočka.

Webdesign by PKSoft