Školní preventivní strategie

 

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)

Na období šk. roku 2016/17, 2017/18, 2018/19

Strana

 

 

1. Současný stav problematiky

2

2. Personální zajištění prevence

6

3. Potřebnost projektu

7

4. Cíle projektu

7

5. Vymezení cílové skupiny

9

6. Způsob realizace

9

7. Znalostní kompetence žáků

         10

8. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny

11

9. Příklady zařazovaných témat

13

10. Jednotný postup v případě omluvených a  neomluvených absencí

15

11. Vyhodnocení  preventivní strategie

21

12. Kontakty s jinými organizacemi

21

13. Vyhodnocení preventivní strategie

26

 

 

Celkový počet stran

27

 

Zpracováno k  8. 9. 2016

 

 

 

 

Název školy, adresa:  MŠ a ZŠ Brno, Lidická, příspěvková organizace

MŠ a ZŠ Lidická 6a, Brno 602 00   
Školní rok:                  2016/2017  -  2018/2019
Zodpovědná osoba:    PhDr. Bohumil Novotný

 

 

 

 

 

 

 


1. Současný stav problematiky

 

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován , sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit.


Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků)  naslouchat jejich problémům  a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28

ve znění zveřejněném v lednu 2012 uvádí m.j.

 

Článek 2, odst. 7

Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení. Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu, popř. přílohou dosud platných osnov a učebních plánů. Vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu, jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována. Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí. Oddaluje, brání nebo snižuje výskyt rizikových forem chování, zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Má dlouhotrvající výsledky, pojmenovává problémy z oblasti rizikových forem chování. Pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) při zajištění jejich lidských práv a povinností. Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity). Poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu.

Na období let 2013 – 2018 ve spolupráci s předními odborníky a také pracovníky z řad státní a veřejné správy a školských zařízení, vydalo MŠMT „ Národní strategii primární prevence rizikového chování“. Tato strategie má za hlavní cíl prostřednictvím efektivního systému prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. Metodik prevence s touto strategií seznámil na provozní poradě konané dne 26. 8. 2013 všechny zaměstnance školy. Rovněž bude přístupná na webových stránkách školy. Dále metodik kromě současně platné legislativy seznámil zaměstnance s nejnovějším metodickým pokynem a to na provozní poradě konané dne 8.a 9. 9. 2016.  Jedná se o „Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních“, který nahrazuje Metodický pokyn z roku 2013

V naší Základní škole – Praktické s kapacitou 150 žáků se vzdělávají děti školního věku s lehkým mentálním postižením, případně s úrovní rozumových schopností v pásmu podprůměru. Tyto děti nejsou z různých důvodů schopny prospívat v Základní škole se vzdělávacím programem MŠMT „Základní škola“.

Posláním naší Základní školy je speciálními výchovnými a vzdělávacím prostředky a metodami umožnit žákům dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a osobnostních kvalit, při respektování jejich individuálních zvláštností a možností. Konečným cílem výchovné a vzdělávací práce naší Základní školy je příprava žáků na zapojení případně celou integraci do běžného občanského života. Výchovný a vzdělávací proces v naší škole je tedy přizpůsoben a neustále se přizpůsobuje úrovni psychofyziologického rozvoje každého žáka, za soustavného uplatňování individuálního přístupu. Určitou (větší) část struktury žáků tvoří děti romského etnika.

Skupinám dětí a mladistvých se zdravotním či jiným postižením je nutné věnovat zvláštní péči a pomoc. V rámci uplatňovaných – modifikovaných preventivních přístupů je nutné respektovat jejich osobnostní zvláštnosti i úroveň jejich společenské inkluze, popřípadě míru jejich rozumových schopností. Výchovně vzdělávací působení zejména na jedince ve speciálních školách však nesmí upoutávat nepatřičnou pozornost k jejich problémům, nebo je stigmatizovat.

Negativní jevy, se kterými se škola potýká, jsou především projevy šikany, záškoláctví, kuřáctví tabákových výrobků (i marihuany), a to od experimentování až po závislost, Už i se rozvíjí závislost na sociálních sítí, mobilech a ve virtuálním světě. Pití alkoholu už u žáků středního školního věku.  Bohužel na velmi špatné úrovni je i oblast životosprávy našich žáků a to zejména ve stravovacích návycích a pitném režimu.  Zde převládá konzumace nevhodných potravin a buďto přeslazených, nebo obsahujících kofein nápojů.  Že situace je dlouhodobá svědčí i úryvek z níže uvedené starší inspekční zprávy.

Inspekční zpráva z 19.4.2002 v dalších významných zjištění v oblasti prevence sociálně patologických jevů, cituji: „Negativní jevy se kterými se škola potýká jsou především záškoláctví, kuřáctví, a to experimentování až po závislost, a pití alkoholu už u žáků středního školního věku……“.                                             


Hlavní aktivity


- Odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických  pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v technikách pedagogické preventivní práce, nácviky praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací,

- systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, oblastí preventivní výchovy do výuky,

- uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže, zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování,

- vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže,

- spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu,

- průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu patologických jevů  a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých,


- diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže,


- poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných
   poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy

 

a) stav školy z hlediska patologických jevů, její zaměření

 

Vztah učitel – žák

Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a že bude respektován jeho názor i jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, atd. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.

 

Skupinová práce

Žáci velkou část vyučování spolupracují, ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky.

 

Projektové vyučování a celoškolní projekty

V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. Umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším.

 

Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny

Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu.

 

Komunikace s rodiči, veřejností

Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají také možnost navštívit i výuku, často se zapojují do výuky v rámci svých možností a poznávají tak prostředí školy a lépe tak chápou potřeby svých dětí ve škole.

Rodiče budou o programu informovat především třídní učitelé na třídních schůzkách. Informovanost bude zaměřena zejména na oblast prevence užívání návykových látek a šikany. Rodiče každého žáka obdrží informace, které budou obsahovat nezbytná telefonní čísla a adresy, základní seznam změn chování, které by se mohli u jejich dětí vyskytnout, ale i několik užitečných rad, jak se zachovat, zjistí-li u svého potomka závislost či stane-li se jejich dítě obětí šikany. Pokud rodiče projeví zájem, rádi pro ně zajistíme alespoň jeden seminář nebo besedu s odborníkem. Budeme se snažit zapojit rodiče do programu i tak, že je požádáme, aby se k jeho průběhu prostřednictvím ankety vyjádřily. Na jejich dotazy a připomínky budeme zpětně reagovat.

 

Pedagogická diagnostika

Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP aj.) 

 

Řešení přestupků

Porušování školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou sledovány i další projevy rizikového chování - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich zjištění jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:

 1. individuální pohovor se žákem – třídní učitel, metodik prevence, výchovný poradce
 2. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise ŘŠ, VP, MP, ZŘŠ atd.
 3. doporučení kontaktu s odborníky
 4. v případě nezájmu rodičů či neefektivity uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě
 5. v případě dealerství oznámení Policii ČR

 

 

Zveřejnění informací

 

Informace budou zveřejňovány na nástěnkách vhodně rozmístěných v budově školy. Informace obsahují důležitá telefonní čísla a adresy (linky důvěry apod.) a další informace, které se vztahují k tématům zařazeným do Minimálního preventivního programu, zásady první pomoci při výskytu šikany. Na výběru témat umístěných na nástěnku se mohou žáci sami podílet právě svými dotazy vhazovanými do schránky důvěry.

Dalším informačním zdrojem pro žáky a hlavně vyučující je knihovna a videotéka v pracovně  metodika prevence a výchovného poradce. Během školního roku bychom ji rádi doplnili o několik aktuálních titulů.

Program bude propagován a zveřejňován na školních webových stránkách a podle možností i v regionálním tisku.

 

2. Personální zajištění prevence

Výchovný poradce

 

Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými.  Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti – SPC, PPP.

 

Metodik prevence

 

Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program a preventivní strategii školy, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

 

Pedagogové

Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v  kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

 

 

Ředitel školy.

Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod.

 

Poradenské centrum.

Zřízené při ZŠ a MŠ Lidická nabízí několikero možností pomoci dětem i rodičům.

Škola je živý organismus se svými radostmi i starostmi. Často je život uvnitř budovy ovlivněn tím, co se děje doma či na ulici a zároveň události školní ovlivňují situace mimoškolní.

Mnoho situací si každý vyřeší sám a je to tak správné, nikdo nechce, aby byl veden za ruku a někdo mu určoval, co má dělat.

Jsou však chvíle, kdy si nevím rady, něco se pokazí a já nevím, jak z toho ven, pořád se snažím a všechno končí nezdarem.

Dítě nosí jen poznámky o tom, jak vyrušuje a přece dělám pro ně maximum. Situací, kdy je dobré si o svém prožitku s někým popovídat, bychom každý našli jistě několik.

Proto je zde nabídka výchovného poradce, metodika prevence.

Rozhovor o samotě bez dalších uší, nabídka řešení sporů či konfliktů nejen s dětmi, ale i dospělými.

Pro rodiče konzultace o dětech či jiných potížích, které život přináší.

Smírčí setkání v krizových situacích.

Pro učitele pak podpora v jejich nelehké práci a pomoc při nalezení cesty, jež se momentálně ztratila.

Krizové intervence v případech akutních potížích.

Spolupráce s dalšími zainteresovanými osobami, jež se podílejí na výchově dětí.

To je náplň práce metodika prevence a výchovného poradce na MŠ a ZŠ Lidická a jako taková se velmi dobře osvědčuje.

 

3. Potřebnost projektu


Škola nepřejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola rodičům jen pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí. Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol a školských zařízení jsou to orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, místní samosprávy,  poradenské instituce ve školství, duchovní sdružení, policie, kulturní střediska, zájmové organizace, podnikatelské subjekty apod.  Škola usiluje o integraci primárně preventivních aktivit, které sama poskytují, se službami specializovaných zařízení.

 

 

Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány:

 • nechuť pedagogů vyvíjet aktivity, které nepřinášejí okamžitý viditelný výsledek
 • nedostatečné využití stávající legislativy
 • nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a na veřejnosti
 • vysoká společenská tolerance k legálním drogám
 • mobilní telefony, Internet sociální sítě
 • liberalizace drogové politiky
 • absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví
 • podceňování primární prevence
 • prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu, nekontrolovatelnost žáků
 • prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách
 • neodbornost pedagogů v dané oblasti (absence právního vědomí)
 • nedostatečné pravomoci školních metodiků prevence

 


4. Cíle projektu


a) dlouhodobé

Základními cíli strategie primární prevence sociálně patologických jevů na období 2016-2019 jsou:

 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • rozvoj a podpora sociálních kompetencí
 • funkční informační systém, funkční systém vzdělávání školních metodiků, vícezdrojové a víceleté financování projektů primární prevence.

 


b) střednědobé

 • Vytváření a distribuce metodických materiálů
 • Zapojování rodin do života škol
 • Průběžné školení školního metodika v rámci setkání školních metodiků prevence v „K- centru“. Setkání metodiků s okresním metodikem prevence se uskuteční alespoň 2x do roka
 • Pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů
 • Finanční zabezpečení funkce školního metodika prevence (snížená přímá míra vyučovací povinnosti) Zatím se nedaří splnit.
 • Vytvoření a podpora systému víceletého financování pro oblast primární prevence sociálně patologických jevů
 • Školní preventivní strategii a Minimální preventivní program zařadit do školních vzdělávacích programů

 

Cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku

 • s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
 • schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí
 • přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi
 • schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů
 • s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám
 • podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek.


c) krátkodobé

 • Zmapování potřeb v oblasti primární prevence
 • Finanční podpora školních preventivní strategie

 

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech prevence:

 1. násilí a šikanování,
 2. záškoláctví,
 3. kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování,
 4. ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,
 5. xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu,
 6. užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek,
 7. netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling),  kyberšikanu
 8. diváckého násilí.
 9. komerčního sexuálního zneužívání dětí,
 10. syndromu týraných a zneužívaných dětí
 11. sekt a sociálně patologických náboženských hnutí.


5. Vymezení cílové skupiny


Strategie je zaměřena na všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování.

 

U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým, se zvláštním přihlédnutím k začínajícím pedagogům a pedagogům bez odborné kvalifikace. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou směřovány k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště – výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagogogové.

 

Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako šikana, nebo výskyt drog. Individuální pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany. 

 

 

 

 

6. Způsob realizace


Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou:

 

 • Zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání
 • posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku
 • vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty
 • formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod.

 

Klíčové vyučovací oblasti jsou

 • oblast přírodovědná
  (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.)
 • oblast zdravého životního stylu
  (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, podmínky správné výživy, volný čas apod.)
 • oblast společenskovědní
  (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.)
 • oblast rodinné a občanské výchovy
  (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.)
 • oblast sociálně právní
  (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.)
 • oblast sociální patologie
  (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.)

 

 

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech:

Výchova k občanství

Přírodopis

Přírodověda, vlastivěda

Český jazyk

Prvouka

Výtvarná výchova a výtvarné soutěže

Tělesná výchova

Chemie

Základy společenských věd

 

 

 

 

 

 

 

7. Znalostní kompetence žáků

 

 1. –  3. ročník

 

 • žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků
 • znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 • znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu
 • mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu
 • mají právní povědomí v oblasti rizikového chování

 

3. –  5. ročník  

 

 • žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě
 • znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl
 • podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví
 • znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog
 • umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc
 • umí pojmenovat základní mezilidské vztahy
 • umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti
 • ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva
 • mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní
 • znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky

 

6. – 9. ročník

 

 • žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví
 • respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám
 • znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem
 • znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
 • umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly
 • znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí
 • znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů
 • uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy
 • umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální
 • umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky
 • umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví
 • ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci
 • znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny
 • ví, že zneužívání dítěte je trestné
 • umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek
 • ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít
 • bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení
 • dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)
 • odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat


8. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny


Program je zaměřen na:

1. – 5. ročník

 

 • společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli
 • zvyšování zdravého sebevědomí žáků
 • zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti
 • vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů
 • nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry
 • rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (například formou komunitního kruhu)
 • rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“
 • navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě
 • osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS – hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami
 • základy etické a právní výchovy
 • zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení
 • všestranný rozvoj osobnosti žáka
 • soustředěnost na včasné diagnostikování sociálně - patologických problémů ve třídních kolektivech
 • důraz na spolupráci s rodiči
 • široká nabídka volnočasových aktivit
 • ekologická výchova
 • návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako v předchozích letech

 

6. – 9. ročník

Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových situací – změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, odchod některých spolužáků a příchod nových spolužáků, zvýšené nároky na objem a strukturu učiva.

 

Obsah programu:

 • vzájemné poznávání účastníků
 • vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem
 • stanovení pravidel soužití třídní komunity
 • formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku různých typů závislostí apod.
 • začlenění nových žáků do komunity třídy
 • trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“
 • trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
 • zvládání náročných fyzických duševních situací
 • umění vyrovnat se s neúspěchem
 • upevňování vztahů v komunitě vrstevníků
 • rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí
 • nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků
 • nácvik řešení zátěžových situací
 • zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování)
 • přehled životních rizik
 • společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.)
 • modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů

 

Konkrétní aktivity podporující primární prevenci 

 • výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování
 • akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR a městskou policií)
 • zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.
 • na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření. Po loňském projektu pokračovat v osvětě v rámci hodin VO, třídnických hodinách atd.
 • dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie (blok v rámci hodin VO, videoprojekce, DVD).
 • přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.)
 • akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie
 • zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd.
 • organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.)
 • široká nabídka volnočasových aktivit
 • účast ve výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
 • ekologická výchova (návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci přírodovědné stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech, viz sběr plastových lahví a umělohmotných vršků, papír, apod.)

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost

 • seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek
 • nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence 
 • nabídka propagačních materiálů o drogách
 • seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami
 • na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách
 • informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o programu školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány např.: aktivity poradenského týmu školy, schránka důvěry umístěná v suterénu školy, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v  případě potřeby je přizvána pracovnice PPP nebo pracovník K – centra.

 

9. Příklady zařazovaných témat

 

Metodik prevence bude doporučovat  jednotlivým učitelům  vhodná témata a ty budou zařazeny do učebních plánů  v příslušných předmětech. Zápisem v třídní knize bude doloženo,že přednáška byla uskutečněna

 

I. Téma:         Informace o návykových látkách a jejich účincích

           

Cíl: Získat základní informace o návykových látkách, poznat jejich základní účinky.

           

Základní terminologie (návykové látky; nečinit velký rozdíl mezi alkoholem a jinými drogami, včetně tabáku). Alkohol a nikotin jako vstupní drogy (nejsou pro děti neznámé, jsou snadno dostupné, podceňované). Komunikace je základní prostředek, jak se o drogách něco dovědět.

 

II. Téma:        Jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků

 

Cíl: Získat základní dovednosti, jak čelit negativnímu tlaku vrstevníků

 

Základem jsou modelové situace, při kterých se děti učí odmítnout návrhy vrstevníků, kteří je svádí k činnostem, které by mohly mít negativní následky. Příprava na odmítnutí nabízené drogy.

Formou hry žáci přemlouvají jeden druhého. Zpočátku roli přemlouvajícího hraje učitel. Volíme různé formy nátlaku. Ten, kdo přemlouvá, argumenty odmítajícího neustále vyvrací. Tak musí odmítající dítě stále hledat pádnější argumenty.

 

Příklady modelových situací:

 

            Kamarád přemlouvá k výrobě „petardy“.

            Kamarád přemlouvá k výletu bez vědomí rodičů.

            Kamarád přemlouvá k vylezení na skálu (na jiné nebezpečné místo).

            Kamarád přemlouvá k vypití láhve vína, kterou našel doma u rodičů.

            Kamarád přemlouvá k ukradení čokolády v obchodě.

            Kamarád přemlouvá ke schování spolužákovi tašky.

            Kamarád přemlouvá k zavolání do školy, že je v ní umístěná bomba.

            Kamarád přemlouvá k přivázání plechovky kočce na ocas.

            Kamarád přemlouvá k házení kamenů po projíždějících autech.

            atd. (situace se mohou přizpůsobit podmínkám v konkrétní třídě).

 

 

 

 

III. Téma:      Jak se vypořádat s konfliktními situacemi a stresem

 

Cíl: Rozvíjet schopnost vypořádat se s odmítnutím, zklamáním a selháním

 

Jedná se o rizikové faktory drogové závislosti. Problémy mohou být spouštěcím mechanismem, prvním krokem k vyzkoušení drogy.

Učitel předkládá modelové konfliktní situace, žáci hledají možné způsoby řešení.

 

Příklady konfliktních (stresujících) situací:

 

            Dostal jsem špatnou známku, nesmím se dívat na televizi.

            Mladší sourozenec vyvolal hádku, potrestán jsem byl já.

            Chtěl jsem jít ven, ale musím uklízet pokoj.

            Nesmím si hrát na počítači, protože musím dělat úkol.

            Rodiče si více všímají mého nově narozeného bratříčka.

 

Společným hledáním vedeme děti k poznání, že problémy se dají řešit.

 

V komplexním řešení s Probační a mediační službou , dále Policií ČR,

pokračovat v setkání  multidisciplinárních týmů pro řešení kriminality mládeže

 

      Na společném setkání jsou přítomni specialisté pro práci s mládeží (PČR,Městský soud Brno, Městské státní zastupitelství v Brně, kurátoři pro mládež, neziskové org. které se zaměřují pro práci s mládeží, protidrogový koordinátor za Magistrát města Brna, krajský koordinátor sociální prevence, terénní soc. pracovník ze Spol. Romů na Moravě, atd.)

 

 

10. Jednotný postup v případě omluvených a neomluvených absencí

 

JEDNOTNÝ POSTUP V PŘÍPADĚ OMLUVENÝCH A NEOMLUVENÝCH ABSENCÍ

Vymezení

Školní docházky je v ČR ze zákona povinná po dobu devíti školních roků.

Začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.

 • zákon č. 561/2004 Sb., § 36, odst. 3.

Žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat.

 • zákon č. 561/2004 Sb., § 22, odst. 1.

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.

 • zákon č. 561/2004 Sb., § 22, odst. 3.

Přestupku se dopustí ten, kdo zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka.

 • zákon 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 2.

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (zákon 561/2004) a to takto:

 • Důvod nepřítomnosti žáka ve škole oznámí rodiče písemně nebo telefonicky do 3 dnů
 • Absenci lze omluvit zákonným zástupcem. V odůvodněných případech (nedodržování léčebného režimu, časté krátkodobé absence apod.) je škola oprávněna vyžadovat  lékařské potvrzení na každou nepřítomnost. V případě,že  nebude lék. potvrzení předloženo,lze takovou absenci evidovat jako neomluvenou.

 

POSTUP PŘI NEOMLUVENÉ ABSENCI

 

O neomluvené či zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce.

Neomluvenou nepřítomnost do součtu deset hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem.

Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem.

Seznámí zákonného zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence.

Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem žáka. Zákonný zástupce žáka zápis podepíše a obdrží kopii zápisu.

 

Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolává ředitel školy výchovnou komisi, které se účastní: ředitel školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, výchovný poradce a metodik prevence, příp. OSPOD, kurátor, atd.

Pozvání zákonných zástupců žáka na jednání se provádí doporučeným dopisem.

O průběhu a závěrech jednání se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší.

 

V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy bezodkladně pošle oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy (zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 6 a 10).

 

 

V současné době však došlo k významnému legislativnímu posunu a to tak, že od šk. roku 2012/2013 nastala legislativní úprava a to „ Při omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování musí zákonný zástupce podle § 22, § 50 a § 67 zákona č. 561/2004 Sb. informovat školu o nepřítomnosti žáka nejpozději třetí kalendářní den a písemnou omluvenku předložit nejpozději do dvou dnů po nástupu do školy. Pozdější, dodatečné omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné. Zpětně nebudou akceptovány ani omluvenky od lékaře. V případě 25 neomluvených hodin bude podáno hlášení na OPD, v případě 100 neomluvených hodin na Policii ČR“. Tento legislativní krok je hodnocen velmi kladně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYN ŘEDITELE ŠKOLY (KRIZOVÝ SCÉNÁŘ)

 • k metodickému postupu a vyšetřování šikany na naší škole

 

V souladu s platným Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, vydávám tuto směrnici:

 

V případě podezření či výskytu jakéhokoliv projevu či podezření šikany je bezpodmínečně nutné dodržet tento vyšetřovací postup:

 

 • provinění se neodkladně oznámí řediteli školy
 • ředitel školy ustanoví vyšetřovací komisi složenou v počtu osob, závislých na počtu zúčastněných na šikaně (výchovný poradce, metodik prevence, třídní učitelé, popř. netřídní učitelé atd..)

 

Pro vyšetřování šikany lze doporučit strategii prováděnou v těchto pěti krocích

 

 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětmi.
 2. Nalezení vhodných svědků.
 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů).
 4. Zajištění ochrany obětem.
 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

 

Při výbuchu brutálního skupinového násilí vůči oběti, tzv. „školního lynčování“ je nutný následující postup:

 

 1. Překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti.
 2. Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování.
 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
 4. Pokračující pomoc a podpora oběti.
 5. Nahlášení Policii.
 6. Vlastní vyšetřování.

 

Účastní-li se šikanování většina problémové skupiny, nebo jsou-li normy agresorů skupinou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník – specialista na problematiku šikanování (z pedagogicko-psychologické poradny, středisky výchovné péče, diagnostického ústavu, krizového centra apod.).

 

 

                                                                           ……….………………………………..

                                                                                Mgr. Gordon Brei

                                                                                   - ředitel školy

 

 

NEPŘEHLÉDNI, trápíš-li se kvůli :

 

♣ šikaně

♣ drogám, jiným závislostem

♣ problémům v rodině – ve škole nebo jakýmkoliv problémům se kterými si nevíš rady

 

POMOHU TI !

 

Jmenuji se :     Bohumil NOVOTNÝ

(metodik prevence rizikového chování)

 

Najdeš mě:      - kdekoliv ve zdejší škole

                                       MŠ a ZŠ Lidická 6a, Brno, 602 00

 

Buď v návštěvních hodinách :

Út     do 11:45 hod.

Čt     do 10:00 hod.

nebo při každé příležitosti kdy budeš potřebovat ve třídě II. (I.patro).

 

E-mail:

bohumil.n@volny.cz

                                                                  

 

 

! Vážení rodiče !

 

 

Má Vaše dítě problémy ?

§ šikana

§ drogy, jiné závislosti

§ v rodině, jiné se kterými si nevíte rady ?

 

! NAVŠTIVTE MĚ !

 

Jmenuji se :     Bohumil NOVOTNÝ

(metodik prevence rizikového chování)

 

Najdete mě:- kdekoliv ve zdejší škole

MŠ a ZŠ Lidická 6a, Brno, 602 00

 

 

V návštěvních hodinách :

Út     do 11:45 hod.

Čt     do 10:00 hod.

 

 

E-mail:

bohumil.n@volny.cz

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

V souladu se zákonem č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

 • Metodickým pokynem č.j.: 14 144/98-22 o oznamovací povinnosti
 • Závazným pokynem Policejního prezidenta č. 179/2000 (novelizovaného 8/2002)
 • Čl. 33 úmluvy o právech dítěte a s rozvojem zdravého způsobu života na naší škole (č.j.: 184/1991 Sb.)
 • Strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT na období 2009-2011 č.j. 37/2009-61
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 37014/2005-25 Věstník MŠMT
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 21231/2010-28

V souladu Studijní prevence rizikového chování čl.č.1

 

VYDÁVÁM TUTO PREVENTIVNÍ STRATEGII ŠKOLY :

 

   Pokud na půdě školy bude přistižen žák pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy), nebo bude-li evidentně trpět abstinenčními příznaky, je přítomný vyučující povinen neodkladně uvědomit školního metodika prevence (v jeho nepřítomnosti výchovného poradce, etopeda školy, ředitele školy příp. zástupce ředitele školy). Ten ve spolupráci s vedením školy vyhodnotí situaci a příjme příslušné zákonné opatření (oznamovací povinnost: lékař, Policie ČR, okresní metodik prevence, atd.).

 

Například:

 

§ Žák je evidentně pod vlivem návykové látky – zabránit v konzumaci – odebrat a zajistit ji, posoudit, zda hrozí či nehrozí nebezpečí v případě ohrožení žáků, přivolat lékařskou pomoc – tel. 155, vyrozumět zákonného zástupce, vždy uvědomit ŘŠ

§ Žák trpí abstinenčním syndromem a spí ve výuce – vyrozumět zákonného zástupce, vždy uvědomit ŘŠ

§ Projevy šikany – hlášení soc. právní ochraně dítěte a Policii ČR. Ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence.

§ Závažná napadení – útoky, zvlášť nebezpečná jednání k okolí – Městská Policie – tel. 156, uvědomit ŘŠ

§ Sebepoškozování – dle závažnosti – hlášení k ošetřujícímu lékaři nebo tel. 155, ohlášení zákonnému zástupci

§ Sporné případy, nejasnosti, dotazy                    - Metodik prevence soc. pat. jevů

§ Jednotlivé postupy                                              - Výchovný poradce

- Ředitel školy

- Spolupráce s příslušnými institucemi

 

 

Pokud není zákonný zástupce dostupný – MP, VP a ŘŠ, vyrozumění OSPOD

 

            V Brně dne 6. září 2010

 

                                                                                  …………………………..

                                                                                               Školní metodik prevence

                                                                                                          soc. pat. jevů

11. Vyhodnocení preventivní strategie


Vyhodnocení celého programu bude provedeno v červnu roku 2019. Dílčí hodnocení bude prováděno v rámci minimálního preventivního programu,(každé pololetí a jedenkrát ročně preventivní strategie). O programu však metodik prevence rizikového chování povede průběžné záznamy, s jejichž výsledky bude pravidelně seznamovat vedení školy, ostatní pedagogické pracovníky a rodiče žáků.

Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit, dává přehled o počtech účastníků, finančních nákladech, schopnosti realizovat jednotlivé programy apod.

 

Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn

- zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně i prospěchu žáků

- zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech dětí

- zhodnocení výskytu sociálně patologických jevů ve škole

 

Proces změn bude vyhodnocován průběžně a trvale pomocí prostředků poskytujících zpětnou vazbu. Dotazníky a škály pomohou objevit slepé uličky, selhání nebo nereálné nároky programu, což lze poté napravit vypracováním upravené verze pro další období.


12. Kontakty s jinými organizacemi
 

Oblast školství

 

Adresa

Telefon

e-mail

pedagogicko - psychologická poradna

 

Zachova 1

Hybešova 15

548 526 802


543 426 080

543 426 082

sladkova@pppbrno.cz
 

pedpsych@volny.cz

vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi

PPP Sládkova 45, Brno

 

Hapalova 22,

Brno

548 526 802

 

549 211 278
 

 

 

 

 

prevcentrum@podaneruce.cz

krajská protidrogová koordinátorka

 

PPP Sládkova 45, Brno

548 526 802

 

Oblast zdravotnictví

 

Adresa

Telefon

Adresa ordinace

dětský lékař

 

MUDr. Kalvodovová

MUDr. Sedlinský

MUDr. Doležalová

MUDr. Remundová

MUDr. Vězdová 

MUDr. Gálová  

MUDr. Janulová

MUDr. Blažkova

MUDr. Sedláčková

MUDr. Filková  

MUDr. Poláková 

MUDr. Jonášová 

MUDr. Friedová

Zubní ordinace

545 212 110

545571963

545571977

541247108

545212110

54313819

547213668

544216088

541227766

543212437

546215258

545571879

 

548222206

Vranovská 22/24

Černopolní 20

Černopolní 20

Marešova 8

Vranovská 22/24

Bakalovo nám.1

U pošty 14

Velkopavlovická 25

Banskobystrická 87

Křenová 14

nám.28.dubna 2

Rotalova 38

 

Halasovo nám.1

spolupráce při realizaci protidrogové prevence

 

Řešení zejména oblast záškoláctví a zneužití návykových látek  - PPP Brno - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti 

 

548 526 802

 

Sládkova 45, 613 00 Brno

Oblast sociálních věcí

 

Adresa

Telefon

e-mail

sociální odbor, kurátoři

 

Měnínská 524/4, Brno

542 526 111

 

podatelna@brno-stred.cz

Policie ČR, Městská policie

 

Adresa

Telefon

e-mail

Služba kriminální policie - oddělení nezletilých

 

 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

adresa: Kounicova 24, 611 32 Brno

974 621 111

 

 

krpb.podatelna@pcr.cz

Obvodní oddělení Policie ČR

MPB, Zelný trh 13 Brno

548210035

548533712

 

 JINÉ :

 

                       SEZNAM KONTAKTŮ PRO KLIENTY - PROBLEMATIKA RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 

Instituce

Činnost

Adresa

Kontakty

DROGY

PPP Brno - Poradenské centrum

pro drogové a jiné závislosti 

primární a sekundární prevence závislostí – preventivní programy pro školy, individuální konzultace s klienty, odpolední aktivity

Sládkova 45, 613 00 Brno

548 526 802

723 252 765

fax: 548 529 350

sladkova@pppbrno.cz

www.poradenskecentrum.cz

 

Sdružení a nadace Podané ruce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primární, sekundární a terciální

prevence drog.závislostí,

K-centrum, DPS, psychiatrická ambulance, doléčovací centrum, podporované zaměstnání, drogové služby ve vězení

 

K- centrum Drug Azyl -

Vídeňská 3, 639 00 Brno

-------------------------------------

Teréní práce - Vídeňská 3, 639 00 Brno

Centrum prevence

Hapalova 22, 621 00  Brno

 

 

DPS - Hapalova 22,

 621 00 Brno

Elysium

-------------------------------------

Psychiatrická ambulance – Hapalova 22,

621 00 Brno

-------------------------------------

Podporované zaměstnání – Pasáž

Francouzská 36, 602  00 Brno

Drogové služby  ve vězení

-------------------------------------

Doléčovací centrum Jamtana – Franzouzská 36, 602 00 Brno

543 249 343 drugazyl@podaneruce.cz

-----------------------------------

543 210 802  

extc@podaneruce.cz

--------------------------

549 211 278

prevcentrum@podaneruce.cz

-----------------------------------

541 227 704

elysium@podaneruce.cz

 

-----------------------------------

541 227 704, 777 916 000

psychiatricka.ambulance@podaneruce.cz

-----------------------------------

545 247 535 (klapka 108)

 

545 247 542

vezeni@podaneruce.cz

-----------------------------------

545 246 690

jamtana@podaneruce.cz

 

 

ALKOHOL, GAMBLING,  (drogy)                         www.plbohnice.cz/nespor

MOAT (městská ordinace AT )

 

alkohol, gambling,drogy (ambulantně )

 

Masarykova 37, 602 00 Brno

 

542 214 220

(drog.záv. - Dr. Novák)

Teen Challenge

kontaktni centrum,bezplatné poradenství -  alkohol, automaty, i rodinní příslušníci

Pekařská 12, 602 00  Brno

777 179 363

brno@teenchallenge.cz

Sdružení A-klubů

 

 

 

 

 

 

LINKA DŮVĚRY AK

nízkoprahové zařízení, alkohol.poradna, soc.poradenství

rekvalifikační kurzy, pomoc v krizi,volnočasové aktivity

 

 

anonymní linka důvěry Aklubů

Křenová 62a, 602 00  Brno

 

541 24 72 33

akluby@akluby.cz

www.akluby.cz

 

LINKA DŮVĚRY AK

linka.duvery@akluby.cz

603 487 867

545 241 301

Občanské sdružení Lotos

 

 

Centrum soc.prevence - Lotos

doléčovací program – alkohol.záv.

byt „na půl cesty“ (nad 18 let)

 

soc.poradenství, dluhové poradenství, pomoc při hledání práce

Výstavní 24

603 00  Brno

 

Dvořákova 13

602 00  Brno

543 255 383

739 087 588

 

543 255 383

739 060 350

Anonymní AT linka s celorepublikovou působností

 

 

Linka pomoci
 
 

 

 235 311 791

 724 307 775

 www.atlinka.cz

Psychiatr MUDr. Novotná  Jana

psychiatr

Jugoslávská 13

543210848

MUDr. Mgr. Šob Jiří

 

 

psychiatr

Charbulova 92

548 525 784

AIDS a nemoci

Národní linka prevence AIDS – zelená linka

bezplatné telefonické poradenství

 

800 144 444

AIDS Centrum FN Bohunice

informační klinika

Jihlavská  20 ,639 00 Brno

FN Bohunice

547 192 276

Zdravotní ústav – centrum klinických laboratoří

odběry a poradna HIV/AIDS

Gorkého 6, 602 00 Brno

541 421 216 (ZÚ celý 211)

www.zubrno.cz

Informace a anonymní poradenství k onemocnění žloutenkou

 

 

800 33 11 22

www.zloutenky.cz

Ambulance pro přenosné nemoci, jaterní poradna

Léčba hepatitidy C

Ponávka 2, Brno, 602 00
 
 

545 240 743

 

 

PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY

Psychiatrická léčebna Černovice

MUDr.Pokora

-  alkohol, drogy, gambling   

-  anonym. porad. alkohol, drogy

-  ambulance  i hospitalizace

Húskova 2, 618 00 Brno

548 123 111 spojovatelka

sekretariat@plbrno.cz

odd léčby závislostí

klapka 304

detox klapka 339

příjem klapka 350

www.plbrno.cz

Psychiatrická léčebna Bohunice

 

 

- krizové  centrum

- anorexie, bulimie

- alkohol

Jihlavská 20, 639 00 Brno

547 191 111 spojovatelka

532 232 078 krizové centrum

547 212 333 linka naděje

KOUŘENÍ                                                                 www.prestantekourit.cz

Zdravotní ústav – Centrum zdravotnických služeb

poradna odvykání kouření,

poradna pro zdravý životní styl,

preventivní medicína, ochrana zdraví

Stará 25, 613 00 Brno

 

 

 

 

545 425 363

 

 

Telefonní linka pro odvykání kouření s celorepublikovou působností

 

v pracovní dny 12,00 - 20,00 hodin

 

 844 600 500

 

Brno, Centrum léčby závislosti na tabáku

Ostatní
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Fakultní nemocnice Brno - Bohunice
Jihlavská 20, Brno, 602 00
 

532 233 198

 

DĚTI, MLÁDEŽ (+ matky )                                         www.detskaprava.cz

Středisko soc.pomoci dětem

 

krizové centrum a stanice pečovatelské služby, azylové ubytování

Hapalova 4. 621 00  Brno

541 229 298

Dětské krizové centrum SPONDEA, o.p.s.

 

krizová tel. a int.linka, osobní kriz.pomoc, azyl, pobyt (i  matek s dětmi),poradenství, terapie, děti a mládež 3-26 let,

Sýpka 25, 613 00  Brno – Černá pole

541 235 511,

(608 118 088 - 24h denně)

krizovapomoc@spondea.cz

Dětská nemocnice

klinická psychologie

PhDr. Pilát Milan

Černopolní 9, 602 00 Brno

532 234 111

RATOLEST

 

preventivní práce s rizik.mládeží

15-19 let, streetwork

Kozí 2

602 00  Brno

545 243 839

605/269 688

ratolest@ratolest.cz

Bílý kruh bezpečí

 

znásilnění, pohlavní zneužívání

domácí násilí, oběti a svědci trestných činů, přepadení

Slovinská 41, 612 00 Brno

257 317 110 (NONSTOP)

www.bkb.cz

541 218 122

bkb.brno@bkb.cz

Linka DONA

pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

251 511 313

www.donalinka.cz

Bílý dům

Centrum dětských odborných zdravotnických služeb

-psychologie,psychiatrie, gynekologie

Žerotínovo náměstí 4/6, 602 00  Brno

533 302 111

info@cdozs.cz

www.cdozs.cz

Liga lidských práv

centrum POD

poradna pro ženy v tísni

legislativa  …

 

 

Burešova 6, 602 00  Brno

545 210 446

brno@llp.cz

www.llp.cz

 

ROSA

 

 

informační a poradenské centrum pro ženy oběti domácího násilí

 

241 432 466

602 246 102

info@rosa-os.cz       

www.rosa-os.cz

Magdalenium

pomoc obětem domácího násilí

azylový dům s utajenou adresou

skupinová psychoterapie

 

776 718 459 (nonstop)
magdalenium2@centrum.cz

www.magdalenium.cz
 

Fond ohrožených dětí

 

Francouzská 58, 602 00 Brno

545 215 105

Linka vzkaz domů

dítě na útěku na útěku

 

800 111 113

Modrá linka

 

linka důvěry pro děti a mládež

 

Poradny – Plovdivská 8,

616 00  Brno

549 24 10 10

608/90 24 10

help@modralinka.cz

Dětský diagnostický ústav

 

ambulantní poradenství pro děti (s poruchami chování) a jejich rodiče

DDU: Hlinky 140, 603 69 Brno

SVP: G.Preisové 8, 616 00  Brno

543 21 22 18

 

549 240 166

svp.brno@volny.cz

Diagnostický ústav

středisko  výchovné  péče

výchovné problémy – děti a mládež (SVP)

Veslařská 246 SVP, 637 00  Brno

Spec.ped: paní Landová

543 216 685

svp.veslar@volny.cz

543 23 62 35

Help me – SVP pro děti a mládež

děti s výchovnými problémy

a experimentující  s drogou

 

Bořetická 2, 629 00 Brno

 

544 216 178

544 234 629 ambulance

info@svphelpme.cz

Utajené porody

Linka pro ženy, které tají těhotenství nebo už tajně porodily

 

776 833 333

Na počátku

azylový dům pro těhotné ženy v tísni

Soběšická 60

614 00  Brno

548 221 405

Linka bezpečí

 

 

116 111

vzkaz domů 800 111 113

rodiče 840 111 234

pomoc@linkabezpeci

www.chat.linkabezpeci.cz

 

Domov Svaté Markéty

pro matky s dětmi v tísni

Staňkova 47,  602 00 Brno

549 122 962 (965)

Domov pro matky s dětmi

pro matky s dětmi v tísni

Heyrovského 11, 635 00  Brno

546 210 763

Domov pro matky s dětmi

pro matky s dětmi v tísni

T.Novákové 62a, 621 00  Brno

549 273 559

dmd_tn@volny.cz

 

Policejní skupina „domácí násilí“

 

Běhounská 1, 602 00 Brno

974 624 001-4

974 624 006-12 (6 – 22h)

JINÉ

CSS, p.o.

Centrum sociálních služeb

spravuje zařízení soc.služeb

Tábor 22, 616 00  Brno

541 421 911  - ústředna

info@cssbrno.cz

Občanské sdružení Anabell

pomoc nemocným anorexií a        bulimií

Bratislavská 2, 602 00 Brno

542 214 014

602 766 542

posta@anabell.cz

848 200 210 celorep.linka

DROM – romské středisko

 

Bratislavská 41, 602 00  Brno

545 211 576

drom@drom.cz

Dialog  - občanská poradna

občansko-právní poradna

Nerudova 7

602 00  Brno

541 552 411

poradna.dialog@volny.cz

Trialog – poradenské centrum

občansko-právní poradna

 

Orlí 20, 602 00  Brno

542 221 499

542 211 619

op@trialog_brno.cz

 

Občanská poradna

občansko-právní poradna

Anenská 10, 602 00  Brno

545 241 828

545 244 657

poradna.brno@volny.cz

Manželské a rodinné poradny

pomoc v partnerských a rodinných problémech

Buzkova 43, 615 00 Brno

Táborská 198, 615 00 Brno

Sejkorova 6, 636 00  Brno – paní Pšíkalová

Bethesda:

Starobrněnská 7, 602 00  Brno

 

548 533 290

548 539 271

548 426 611

 

542 214 547

Senior linka

Projekt prevence městské policie

Štefánikova 43, 602 00  Brno

541 248 844 (Brno)

800 157 157 – celorep.linka

proFem – linka právní pomoci

poradenství pro feministické nez.org. a projekty, poradenské služby, uplatnění na pracovním trhu, právní poradenství pro ženy – oběti násilí

 

224 910 744

 

 

Linka psychopomoci

 

 

224 214 214

www.psychopomoc.cz

Sms pro neslyšící

tísňová linka pro neslyšící

 

603 111 158 

www.neslysici.cz

Liga za práva vozíčkářů

 

Bzenecká 23, 628 00 Brno

537 021 493

777 016 331

info@ligavozic.cz

Nádorová telefonní linka

 

 

800 222 322

224 920 935

Masarykův onkologický ústav

 

 

 

543 134 303

Oblastní Charita Brno

 soc. právní poradna

pomoc bezdomovcům

Žižkova 3,  602 00 Brno

545 210 672

charita@charitabrno.cz

www.charitabrno.cz 

Armáda spásy ČR - Centrum sociálních služeb Josefa Korbela

 sociální služby lidem bez přístřeší a osobám ohroženým sociálním vyloučením

 

Mlýnská 25 a Staňkova 4, 602 00 Brno

543 212 530

www.armadaspasy.cz 

MMB - odbor soc. péče

 

sociální prevence a pomoc

 

Křenová 20, 602 00 Brno

543 25 45 11 - 12

Policie ČR

prevence

 

Cejl 4/6, 611 38 Brno

974 625 229

974 625 227

www.policie.cz/web-prevence.aspx

 

Mě Policie

 

primární prevence

Jamborova 20, 615 00 Brno

548 210 035

odb.prevence@mpbrno.cz

Ombudsman

 

 Ochrance práv občanů

Údolní 39, 602 00  Brno

Tel: 542 542 888

Fax: 542 542 111

podatelna@ochrance.cz

 

 

 

 

13. Vyhodnocení preventivní strategie

O programu metodik prevence povede průběžné záznamy, s jejichž výsledky bude pravidelně seznamovat vedení školy, ostatní pedagogické pracovníky a rodiče žáků.

Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit, dává přehled o počtech účastníků, finančních nákladech, schopnosti realizovat jednotlivé programy apod.

 

Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn

- zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně i prospěchu žáků

- zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech dětí

- zhodnocení výskytu rizikového chování ve škole

 

Proces změn bude vyhodnocován průběžně a trvale pomocí prostředků poskytujících zpětnou vazbu. Dotazníky a škály pomohou objevit slepé uličky, selhání nebo nereálné nároky programu, což lze poté napravit vypracováním upravené verze pro další období.

 

 

Název školy, adresa:  MŠ a ZŠ Brno, Lidická, příspěvková organizace

MŠ a ZŠ Lidická 6a, Brno 602 00   
Školní rok:                  2016/2017  -  2018/2019
Zodpovědná osoba:    PhDr. Bohumil Novotný

 

 

 

 

 

 

 


1. Současný stav problematiky

 

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován , sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit.


Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků)  naslouchat jejich problémům  a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28

ve znění zveřejněném v lednu 2012 uvádí m.j.

 

Článek 2, odst. 7

Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení. Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu, popř. přílohou dosud platných osnov a učebních plánů. Vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu, jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována. Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí. Oddaluje, brání nebo snižuje výskyt rizikových forem chování, zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Má dlouhotrvající výsledky, pojmenovává problémy z oblasti rizikových forem chování. Pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) při zajištění jejich lidských práv a povinností. Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity). Poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu.

Na období let 2013 – 2018 ve spolupráci s předními odborníky a také pracovníky z řad státní a veřejné správy a školských zařízení, vydalo MŠMT „ Národní strategii primární prevence rizikového chování“. Tato strategie má za hlavní cíl prostřednictvím efektivního systému prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. Metodik prevence s touto strategií seznámil na provozní poradě konané dne 26. 8. 2013 všechny zaměstnance školy. Rovněž bude přístupná na webových stránkách školy. Dále metodik kromě současně platné legislativy seznámil zaměstnance s nejnovějším metodickým pokynem a to na provozní poradě konané dne 8.a 9. 9. 2016.  Jedná se o „Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních“, který nahrazuje Metodický pokyn z roku 2013

V naší Základní škole – Praktické s kapacitou 150 žáků se vzdělávají děti školního věku s lehkým mentálním postižením, případně s úrovní rozumových schopností v pásmu podprůměru. Tyto děti nejsou z různých důvodů schopny prospívat v Základní škole se vzdělávacím programem MŠMT „Základní škola“.

Posláním naší Základní školy je speciálními výchovnými a vzdělávacím prostředky a metodami umožnit žákům dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a osobnostních kvalit, při respektování jejich individuálních zvláštností a možností. Konečným cílem výchovné a vzdělávací práce naší Základní školy je příprava žáků na zapojení případně celou integraci do běžného občanského života. Výchovný a vzdělávací proces v naší škole je tedy přizpůsoben a neustále se přizpůsobuje úrovni psychofyziologického rozvoje každého žáka, za soustavného uplatňování individuálního přístupu. Určitou (větší) část struktury žáků tvoří děti romského etnika.

Skupinám dětí a mladistvých se zdravotním či jiným postižením je nutné věnovat zvláštní péči a pomoc. V rámci uplatňovaných – modifikovaných preventivních přístupů je nutné respektovat jejich osobnostní zvláštnosti i úroveň jejich společenské inkluze, popřípadě míru jejich rozumových schopností. Výchovně vzdělávací působení zejména na jedince ve speciálních školách však nesmí upoutávat nepatřičnou pozornost k jejich problémům, nebo je stigmatizovat.

Negativní jevy, se kterými se škola potýká, jsou především projevy šikany, záškoláctví, kuřáctví tabákových výrobků (i marihuany), a to od experimentování až po závislost, Už i se rozvíjí závislost na sociálních sítí, mobilech a ve virtuálním světě. Pití alkoholu už u žáků středního školního věku.  Bohužel na velmi špatné úrovni je i oblast životosprávy našich žáků a to zejména ve stravovacích návycích a pitném režimu.  Zde převládá konzumace nevhodných potravin a buďto přeslazených, nebo obsahujících kofein nápojů.  Že situace je dlouhodobá svědčí i úryvek z níže uvedené starší inspekční zprávy.

Inspekční zpráva z 19.4.2002 v dalších významných zjištění v oblasti prevence sociálně patologických jevů, cituji: „Negativní jevy se kterými se škola potýká jsou především záškoláctví, kuřáctví, a to experimentování až po závislost, a pití alkoholu už u žáků středního školního věku……“.                                             


Hlavní aktivity


- Odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických  pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v technikách pedagogické preventivní práce, nácviky praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací,

- systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, oblastí preventivní výchovy do výuky,

- uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže, zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování,

- vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže,

- spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu,

- průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu patologických jevů  a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých,


- diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže,


- poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných
   poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy

 

a) stav školy z hlediska patologických jevů, její zaměření

 

Vztah učitel – žák

Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a že bude respektován jeho názor i jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, atd. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.

 

Skupinová práce

Žáci velkou část vyučování spolupracují, ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky.

 

Projektové vyučování a celoškolní projekty

V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. Umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším.

 

Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny

Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu.

 

Komunikace s rodiči, veřejností

Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají také možnost navštívit i výuku, často se zapojují do výuky v rámci svých možností a poznávají tak prostředí školy a lépe tak chápou potřeby svých dětí ve škole.

Rodiče budou o programu informovat především třídní učitelé na třídních schůzkách. Informovanost bude zaměřena zejména na oblast prevence užívání návykových látek a šikany. Rodiče každého žáka obdrží informace, které budou obsahovat nezbytná telefonní čísla a adresy, základní seznam změn chování, které by se mohli u jejich dětí vyskytnout, ale i několik užitečných rad, jak se zachovat, zjistí-li u svého potomka závislost či stane-li se jejich dítě obětí šikany. Pokud rodiče projeví zájem, rádi pro ně zajistíme alespoň jeden seminář nebo besedu s odborníkem. Budeme se snažit zapojit rodiče do programu i tak, že je požádáme, aby se k jeho průběhu prostřednictvím ankety vyjádřily. Na jejich dotazy a připomínky budeme zpětně reagovat.

 

Pedagogická diagnostika

Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP aj.) 

 

Řešení přestupků

Porušování školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou sledovány i další projevy rizikového chování - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich zjištění jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:

 1. individuální pohovor se žákem – třídní učitel, metodik prevence, výchovný poradce
 2. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise ŘŠ, VP, MP, ZŘŠ atd.
 3. doporučení kontaktu s odborníky
 4. v případě nezájmu rodičů či neefektivity uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě
 5. v případě dealerství oznámení Policii ČR

 

 

Zveřejnění informací

 

Informace budou zveřejňovány na nástěnkách vhodně rozmístěných v budově školy. Informace obsahují důležitá telefonní čísla a adresy (linky důvěry apod.) a další informace, které se vztahují k tématům zařazeným do Minimálního preventivního programu, zásady první pomoci při výskytu šikany. Na výběru témat umístěných na nástěnku se mohou žáci sami podílet právě svými dotazy vhazovanými do schránky důvěry.

Dalším informačním zdrojem pro žáky a hlavně vyučující je knihovna a videotéka v pracovně  metodika prevence a výchovného poradce. Během školního roku bychom ji rádi doplnili o několik aktuálních titulů.

Program bude propagován a zveřejňován na školních webových stránkách a podle možností i v regionálním tisku.

 

2. Personální zajištění prevence

Výchovný poradce

 

Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými.  Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti – SPC, PPP.

 

Metodik prevence

 

Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program a preventivní strategii školy, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

 

Pedagogové

Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v  kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

 

 

Ředitel školy.

Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod.

 

Poradenské centrum.

Zřízené při ZŠ a MŠ Lidická nabízí několikero možností pomoci dětem i rodičům.

Škola je živý organismus se svými radostmi i starostmi. Často je život uvnitř budovy ovlivněn tím, co se děje doma či na ulici a zároveň události školní ovlivňují situace mimoškolní.

Mnoho situací si každý vyřeší sám a je to tak správné, nikdo nechce, aby byl veden za ruku a někdo mu určoval, co má dělat.

Jsou však chvíle, kdy si nevím rady, něco se pokazí a já nevím, jak z toho ven, pořád se snažím a všechno končí nezdarem.

Dítě nosí jen poznámky o tom, jak vyrušuje a přece dělám pro ně maximum. Situací, kdy je dobré si o svém prožitku s někým popovídat, bychom každý našli jistě několik.

Proto je zde nabídka výchovného poradce, metodika prevence.

Rozhovor o samotě bez dalších uší, nabídka řešení sporů či konfliktů nejen s dětmi, ale i dospělými.

Pro rodiče konzultace o dětech či jiných potížích, které život přináší.

Smírčí setkání v krizových situacích.

Pro učitele pak podpora v jejich nelehké práci a pomoc při nalezení cesty, jež se momentálně ztratila.

Krizové intervence v případech akutních potížích.

Spolupráce s dalšími zainteresovanými osobami, jež se podílejí na výchově dětí.

To je náplň práce metodika prevence a výchovného poradce na MŠ a ZŠ Lidická a jako taková se velmi dobře osvědčuje.

 

3. Potřebnost projektu


Škola nepřejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola rodičům jen pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí. Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol a školských zařízení jsou to orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, místní samosprávy,  poradenské instituce ve školství, duchovní sdružení, policie, kulturní střediska, zájmové organizace, podnikatelské subjekty apod.  Škola usiluje o integraci primárně preventivních aktivit, které sama poskytují, se službami specializovaných zařízení.

 

 

Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány:

 • nechuť pedagogů vyvíjet aktivity, které nepřinášejí okamžitý viditelný výsledek
 • nedostatečné využití stávající legislativy
 • nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a na veřejnosti
 • vysoká společenská tolerance k legálním drogám
 • mobilní telefony, Internet sociální sítě
 • liberalizace drogové politiky
 • absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví
 • podceňování primární prevence
 • prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu, nekontrolovatelnost žáků
 • prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách
 • neodbornost pedagogů v dané oblasti (absence právního vědomí)
 • nedostatečné pravomoci školních metodiků prevence

 


4. Cíle projektu


a) dlouhodobé

Základními cíli strategie primární prevence sociálně patologických jevů na období 2016-2019 jsou:

 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • rozvoj a podpora sociálních kompetencí
 • funkční informační systém, funkční systém vzdělávání školních metodiků, vícezdrojové a víceleté financování projektů primární prevence.

 


b) střednědobé

 • Vytváření a distribuce metodických materiálů
 • Zapojování rodin do života škol
 • Průběžné školení školního metodika v rámci setkání školních metodiků prevence v „K- centru“. Setkání metodiků s okresním metodikem prevence se uskuteční alespoň 2x do roka
 • Pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů
 • Finanční zabezpečení funkce školního metodika prevence (snížená přímá míra vyučovací povinnosti) Zatím se nedaří splnit.
 • Vytvoření a podpora systému víceletého financování pro oblast primární prevence sociálně patologických jevů
 • Školní preventivní strategii a Minimální preventivní program zařadit do školních vzdělávacích programů

 

Cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku

 • s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
 • schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí
 • přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi
 • schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů
 • s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám
 • podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek.


c) krátkodobé

 • Zmapování potřeb v oblasti primární prevence
 • Finanční podpora školních preventivní strategie

 

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech prevence:

 1. násilí a šikanování,
 2. záškoláctví,
 3. kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování,
 4. ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,
 5. xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu,
 6. užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek,
 7. netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling),  kyberšikanu
 8. diváckého násilí.
 9. komerčního sexuálního zneužívání dětí,
 10. syndromu týraných a zneužívaných dětí
 11. sekt a sociálně patologických náboženských hnutí.


5. Vymezení cílové skupiny


Strategie je zaměřena na všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování.

 

U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým, se zvláštním přihlédnutím k začínajícím pedagogům a pedagogům bez odborné kvalifikace. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou směřovány k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště – výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagogogové.

 

Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako šikana, nebo výskyt drog. Individuální pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany. 

 

 

 

 

6. Způsob realizace


Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou:

 

 • Zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání
 • posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku
 • vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty
 • formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod.

 

Klíčové vyučovací oblasti jsou

 • oblast přírodovědná
  (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.)
 • oblast zdravého životního stylu
  (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, podmínky správné výživy, volný čas apod.)
 • oblast společenskovědní
  (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.)
 • oblast rodinné a občanské výchovy
  (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.)
 • oblast sociálně právní
  (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.)
 • oblast sociální patologie
  (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.)

 

 

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech:

Výchova k občanství

Přírodopis

Přírodověda, vlastivěda

Český jazyk

Prvouka

Výtvarná výchova a výtvarné soutěže

Tělesná výchova

Chemie

Základy společenských věd

 

 

 

 

 

 

 

7. Znalostní kompetence žáků

 

 1. –  3. ročník

 

 • žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků
 • znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 • znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu
 • mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu
 • mají právní povědomí v oblasti rizikového chování

 

3. –  5. ročník  

 

 • žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě
 • znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl
 • podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví
 • znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog
 • umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc
 • umí pojmenovat základní mezilidské vztahy
 • umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti
 • ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva
 • mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní
 • znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky

 

6. – 9. ročník

 

 • žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví
 • respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám
 • znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem
 • znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
 • umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly
 • znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí
 • znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů
 • uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy
 • umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální
 • umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky
 • umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví
 • ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci
 • znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny
 • ví, že zneužívání dítěte je trestné
 • umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek
 • ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít
 • bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení
 • dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)
 • odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat


8. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny


Program je zaměřen na:

1. – 5. ročník

 

 • společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli
 • zvyšování zdravého sebevědomí žáků
 • zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti
 • vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů
 • nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry
 • rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (například formou komunitního kruhu)
 • rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“
 • navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě
 • osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS – hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami
 • základy etické a právní výchovy
 • zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení
 • všestranný rozvoj osobnosti žáka
 • soustředěnost na včasné diagnostikování sociálně - patologických problémů ve třídních kolektivech
 • důraz na spolupráci s rodiči
 • široká nabídka volnočasových aktivit
 • ekologická výchova
 • návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako v předchozích letech

 

6. – 9. ročník

Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových situací – změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, odchod některých spolužáků a příchod nových spolužáků, zvýšené nároky na objem a strukturu učiva.

 

Obsah programu:

 • vzájemné poznávání účastníků
 • vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem
 • stanovení pravidel soužití třídní komunity
 • formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku různých typů závislostí apod.
 • začlenění nových žáků do komunity třídy
 • trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“
 • trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
 • zvládání náročných fyzických duševních situací
 • umění vyrovnat se s neúspěchem
 • upevňování vztahů v komunitě vrstevníků
 • rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí
 • nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků
 • nácvik řešení zátěžových situací
 • zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování)
 • přehled životních rizik
 • společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.)
 • modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů

 

Konkrétní aktivity podporující primární prevenci 

 • výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování
 • akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR a městskou policií)
 • zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.
 • na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření. Po loňském projektu pokračovat v osvětě v rámci hodin VO, třídnických hodinách atd.
 • dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie (blok v rámci hodin VO, videoprojekce, DVD).
 • přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.)
 • akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie
 • zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd.
 • organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.)
 • široká nabídka volnočasových aktivit
 • účast ve výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
 • ekologická výchova (návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci přírodovědné stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech, viz sběr plastových lahví a umělohmotných vršků, papír, apod.)

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost

 • seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek
 • nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence 
 • nabídka propagačních materiálů o drogách
 • seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami
 • na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách
 • informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o programu školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány např.: aktivity poradenského týmu školy, schránka důvěry umístěná v suterénu školy, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v  případě potřeby je přizvána pracovnice PPP nebo pracovník K – centra.

 

9. Příklady zařazovaných témat

 

Metodik prevence bude doporučovat  jednotlivým učitelům  vhodná témata a ty budou zařazeny do učebních plánů  v příslušných předmětech. Zápisem v třídní knize bude doloženo,že přednáška byla uskutečněna

 

I. Téma:         Informace o návykových látkách a jejich účincích

           

Cíl: Získat základní informace o návykových látkách, poznat jejich základní účinky.

           

Základní terminologie (návykové látky; nečinit velký rozdíl mezi alkoholem a jinými drogami, včetně tabáku). Alkohol a nikotin jako vstupní drogy (nejsou pro děti neznámé, jsou snadno dostupné, podceňované). Komunikace je základní prostředek, jak se o drogách něco dovědět.

 

II. Téma:        Jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků

 

Cíl: Získat základní dovednosti, jak čelit negativnímu tlaku vrstevníků

 

Základem jsou modelové situace, při kterých se děti učí odmítnout návrhy vrstevníků, kteří je svádí k činnostem, které by mohly mít negativní následky. Příprava na odmítnutí nabízené drogy.

Formou hry žáci přemlouvají jeden druhého. Zpočátku roli přemlouvajícího hraje učitel. Volíme různé formy nátlaku. Ten, kdo přemlouvá, argumenty odmítajícího neustále vyvrací. Tak musí odmítající dítě stále hledat pádnější argumenty.

 

Příklady modelových situací:

 

            Kamarád přemlouvá k výrobě „petardy“.

            Kamarád přemlouvá k výletu bez vědomí rodičů.

            Kamarád přemlouvá k vylezení na skálu (na jiné nebezpečné místo).

            Kamarád přemlouvá k vypití láhve vína, kterou našel doma u rodičů.

            Kamarád přemlouvá k ukradení čokolády v obchodě.

            Kamarád přemlouvá ke schování spolužákovi tašky.

            Kamarád přemlouvá k zavolání do školy, že je v ní umístěná bomba.

            Kamarád přemlouvá k přivázání plechovky kočce na ocas.

            Kamarád přemlouvá k házení kamenů po projíždějících autech.

            atd. (situace se mohou přizpůsobit podmínkám v konkrétní třídě).

 

 

 

 

III. Téma:      Jak se vypořádat s konfliktními situacemi a stresem

 

Cíl: Rozvíjet schopnost vypořádat se s odmítnutím, zklamáním a selháním

 

Jedná se o rizikové faktory drogové závislosti. Problémy mohou být spouštěcím mechanismem, prvním krokem k vyzkoušení drogy.

Učitel předkládá modelové konfliktní situace, žáci hledají možné způsoby řešení.

 

Příklady konfliktních (stresujících) situací:

 

            Dostal jsem špatnou známku, nesmím se dívat na televizi.

            Mladší sourozenec vyvolal hádku, potrestán jsem byl já.

            Chtěl jsem jít ven, ale musím uklízet pokoj.

            Nesmím si hrát na počítači, protože musím dělat úkol.

            Rodiče si více všímají mého nově narozeného bratříčka.

 

Společným hledáním vedeme děti k poznání, že problémy se dají řešit.

 

V komplexním řešení s Probační a mediační službou , dále Policií ČR,

pokračovat v setkání  multidisciplinárních týmů pro řešení kriminality mládeže

 

      Na společném setkání jsou přítomni specialisté pro práci s mládeží (PČR,Městský soud Brno, Městské státní zastupitelství v Brně, kurátoři pro mládež, neziskové org. které se zaměřují pro práci s mládeží, protidrogový koordinátor za Magistrát města Brna, krajský koordinátor sociální prevence, terénní soc. pracovník ze Spol. Romů na Moravě, atd.)

 

 

10. Jednotný postup v případě omluvených a neomluvených absencí

 

JEDNOTNÝ POSTUP V PŘÍPADĚ OMLUVENÝCH A NEOMLUVENÝCH ABSENCÍ

Vymezení

Školní docházky je v ČR ze zákona povinná po dobu devíti školních roků.

Začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.

 • zákon č. 561/2004 Sb., § 36, odst. 3.

Žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat.

 • zákon č. 561/2004 Sb., § 22, odst. 1.

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.

 • zákon č. 561/2004 Sb., § 22, odst. 3.

Přestupku se dopustí ten, kdo zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka.

 • zákon 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 2.

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (zákon 561/2004) a to takto:

 • Důvod nepřítomnosti žáka ve škole oznámí rodiče písemně nebo telefonicky do 3 dnů
 • Absenci lze omluvit zákonným zástupcem. V odůvodněných případech (nedodržování léčebného režimu, časté krátkodobé absence apod.) je škola oprávněna vyžadovat  lékařské potvrzení na každou nepřítomnost. V případě,že  nebude lék. potvrzení předloženo,lze takovou absenci evidovat jako neomluvenou.

 

POSTUP PŘI NEOMLUVENÉ ABSENCI

 

O neomluvené či zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce.

Neomluvenou nepřítomnost do součtu deset hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem.

Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem.

Seznámí zákonného zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence.

Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem žáka. Zákonný zástupce žáka zápis podepíše a obdrží kopii zápisu.

 

Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolává ředitel školy výchovnou komisi, které se účastní: ředitel školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, výchovný poradce a metodik prevence, příp. OSPOD, kurátor, atd.

Pozvání zákonných zástupců žáka na jednání se provádí doporučeným dopisem.

O průběhu a závěrech jednání se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší.

 

V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy bezodkladně pošle oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy (zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 6 a 10).

 

 

V současné době však došlo k významnému legislativnímu posunu a to tak, že od šk. roku 2012/2013 nastala legislativní úprava a to „ Při omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování musí zákonný zástupce podle § 22, § 50 a § 67 zákona č. 561/2004 Sb. informovat školu o nepřítomnosti žáka nejpozději třetí kalendářní den a písemnou omluvenku předložit nejpozději do dvou dnů po nástupu do školy. Pozdější, dodatečné omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné. Zpětně nebudou akceptovány ani omluvenky od lékaře. V případě 25 neomluvených hodin bude podáno hlášení na OPD, v případě 100 neomluvených hodin na Policii ČR“. Tento legislativní krok je hodnocen velmi kladně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYN ŘEDITELE ŠKOLY (KRIZOVÝ SCÉNÁŘ)

 • k metodickému postupu a vyšetřování šikany na naší škole

 

V souladu s platným Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, vydávám tuto směrnici:

 

V případě podezření či výskytu jakéhokoliv projevu či podezření šikany je bezpodmínečně nutné dodržet tento vyšetřovací postup:

 

 • provinění se neodkladně oznámí řediteli školy
 • ředitel školy ustanoví vyšetřovací komisi složenou v počtu osob, závislých na počtu zúčastněných na šikaně (výchovný poradce, metodik prevence, třídní učitelé, popř. netřídní učitelé atd..)

 

Pro vyšetřování šikany lze doporučit strategii prováděnou v těchto pěti krocích

 

 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětmi.
 2. Nalezení vhodných svědků.
 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů).
 4. Zajištění ochrany obětem.
 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

 

Při výbuchu brutálního skupinového násilí vůči oběti, tzv. „školního lynčování“ je nutný následující postup:

 

 1. Překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti.
 2. Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování.
 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
 4. Pokračující pomoc a podpora oběti.
 5. Nahlášení Policii.
 6. Vlastní vyšetřování.

 

Účastní-li se šikanování většina problémové skupiny, nebo jsou-li normy agresorů skupinou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník – specialista na problematiku šikanování (z pedagogicko-psychologické poradny, středisky výchovné péče, diagnostického ústavu, krizového centra apod.).

 

 

                                                                           ……….………………………………..

                                                                                Mgr. Gordon Brei

                                                                                   - ředitel školy

 

 

NEPŘEHLÉDNI, trápíš-li se kvůli :

 

♣ šikaně

♣ drogám, jiným závislostem

♣ problémům v rodině – ve škole nebo jakýmkoliv problémům se kterými si nevíš rady

 

POMOHU TI !

 

Jmenuji se :     Bohumil NOVOTNÝ

(metodik prevence rizikového chování)

 

Najdeš mě:      - kdekoliv ve zdejší škole

                                       MŠ a ZŠ Lidická 6a, Brno, 602 00

 

Buď v návštěvních hodinách :

Út     do 11:45 hod.

Čt     do 10:00 hod.

nebo při každé příležitosti kdy budeš potřebovat ve třídě II. (I.patro).

 

E-mail:

bohumil.n@volny.cz

                                                                  

 

 

! Vážení rodiče !

 

 

Má Vaše dítě problémy ?

§ šikana

§ drogy, jiné závislosti

§ v rodině, jiné se kterými si nevíte rady ?

 

! NAVŠTIVTE MĚ !

 

Jmenuji se :     Bohumil NOVOTNÝ

(metodik prevence rizikového chování)

 

Najdete mě:- kdekoliv ve zdejší škole

MŠ a ZŠ Lidická 6a, Brno, 602 00

 

 

V návštěvních hodinách :

Út     do 11:45 hod.

Čt     do 10:00 hod.

 

 

E-mail:

bohumil.n@volny.cz

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

V souladu se zákonem č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

 • Metodickým pokynem č.j.: 14 144/98-22 o oznamovací povinnosti
 • Závazným pokynem Policejního prezidenta č. 179/2000 (novelizovaného 8/2002)
 • Čl. 33 úmluvy o právech dítěte a s rozvojem zdravého způsobu života na naší škole (č.j.: 184/1991 Sb.)
 • Strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT na období 2009-2011 č.j. 37/2009-61
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 37014/2005-25 Věstník MŠMT
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 21231/2010-28

V souladu Studijní prevence rizikového chování čl.č.1

 

VYDÁVÁM TUTO PREVENTIVNÍ STRATEGII ŠKOLY :

 

   Pokud na půdě školy bude přistižen žák pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy), nebo bude-li evidentně trpět abstinenčními příznaky, je přítomný vyučující povinen neodkladně uvědomit školního metodika prevence (v jeho nepřítomnosti výchovného poradce, etopeda školy, ředitele školy příp. zástupce ředitele školy). Ten ve spolupráci s vedením školy vyhodnotí situaci a příjme příslušné zákonné opatření (oznamovací povinnost: lékař, Policie ČR, okresní metodik prevence, atd.).

 

Například:

 

§ Žák je evidentně pod vlivem návykové látky – zabránit v konzumaci – odebrat a zajistit ji, posoudit, zda hrozí či nehrozí nebezpečí v případě ohrožení žáků, přivolat lékařskou pomoc – tel. 155, vyrozumět zákonného zástupce, vždy uvědomit ŘŠ

§ Žák trpí abstinenčním syndromem a spí ve výuce – vyrozumět zákonného zástupce, vždy uvědomit ŘŠ

§ Projevy šikany – hlášení soc. právní ochraně dítěte a Policii ČR. Ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence.

§ Závažná napadení – útoky, zvlášť nebezpečná jednání k okolí – Městská Policie – tel. 156, uvědomit ŘŠ

§ Sebepoškozování – dle závažnosti – hlášení k ošetřujícímu lékaři nebo tel. 155, ohlášení zákonnému zástupci

§ Sporné případy, nejasnosti, dotazy                    - Metodik prevence soc. pat. jevů

§ Jednotlivé postupy                                              - Výchovný poradce

- Ředitel školy

- Spolupráce s příslušnými institucemi

 

 

Pokud není zákonný zástupce dostupný – MP, VP a ŘŠ, vyrozumění OSPOD

 

            V Brně dne 6. září 2010

 

                                                                                  …………………………..

                                                                                               Školní metodik prevence

                                                                                                          soc. pat. jevů

11. Vyhodnocení preventivní strategie


Vyhodnocení celého programu bude provedeno v červnu roku 2019. Dílčí hodnocení bude prováděno v rámci minimálního preventivního programu,(každé pololetí a jedenkrát ročně preventivní strategie). O programu však metodik prevence rizikového chování povede průběžné záznamy, s jejichž výsledky bude pravidelně seznamovat vedení školy, ostatní pedagogické pracovníky a rodiče žáků.

Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit, dává přehled o počtech účastníků, finančních nákladech, schopnosti realizovat jednotlivé programy apod.

 

Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn

- zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně i prospěchu žáků

- zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech dětí

- zhodnocení výskytu sociálně patologických jevů ve škole

 

Proces změn bude vyhodnocován průběžně a trvale pomocí prostředků poskytujících zpětnou vazbu. Dotazníky a škály pomohou objevit slepé uličky, selhání nebo nereálné nároky programu, což lze poté napravit vypracováním upravené verze pro další období.


12. Kontakty s jinými organizacemi
 

Oblast školství

 

Adresa

Telefon

e-mail

pedagogicko - psychologická poradna

 

Zachova 1

Hybešova 15

548 526 802


543 426 080

543 426 082

sladkova@pppbrno.cz
 

pedpsych@volny.cz

vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi

PPP Sládkova 45, Brno

 

Hapalova 22,

Brno

548 526 802

 

549 211 278
 

 

 

 

 

prevcentrum@podaneruce.cz

krajská protidrogová koordinátorka

 

PPP Sládkova 45, Brno

548 526 802

 

Oblast zdravotnictví

 

Adresa

Telefon

Adresa ordinace

dětský lékař

 

MUDr. Kalvodovová

MUDr. Sedlinský

MUDr. Doležalová

MUDr. Remundová

MUDr. Vězdová 

MUDr. Gálová  

MUDr. Janulová

MUDr. Blažkova

MUDr. Sedláčková

MUDr. Filková  

MUDr. Poláková 

MUDr. Jonášová 

MUDr. Friedová

Zubní ordinace

545 212 110

545571963

545571977

541247108

545212110

54313819

547213668

544216088

541227766

543212437

546215258

545571879

 

548222206

Vranovská 22/24

Černopolní 20

Černopolní 20

Marešova 8

Vranovská 22/24

Bakalovo nám.1

U pošty 14

Velkopavlovická 25

Banskobystrická 87

Křenová 14

nám.28.dubna 2

Rotalova 38

 

Halasovo nám.1

spolupráce při realizaci protidrogové prevence

 

Řešení zejména oblast záškoláctví a zneužití návykových látek  - PPP Brno - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti 

 

548 526 802

 

Sládkova 45, 613 00 Brno

Oblast sociálních věcí

 

Adresa

Telefon

e-mail

sociální odbor, kurátoři

 

Měnínská 524/4, Brno

542 526 111

 

podatelna@brno-stred.cz

Policie ČR, Městská policie

 

Adresa

Telefon

e-mail

Služba kriminální policie - oddělení nezletilých

 

 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

adresa: Kounicova 24, 611 32 Brno

974 621 111

 

 

krpb.podatelna@pcr.cz

Obvodní oddělení Policie ČR

MPB, Zelný trh 13 Brno

548210035

548533712

 

 JINÉ :

 

                       SEZNAM KONTAKTŮ PRO KLIENTY - PROBLEMATIKA RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 

Instituce

Činnost

Adresa

Kontakty

DROGY

PPP Brno - Poradenské centrum

pro drogové a jiné závislosti 

primární a sekundární prevence závislostí – preventivní programy pro školy, individuální konzultace s klienty, odpolední aktivity

Sládkova 45, 613 00 Brno

548 526 802

723 252 765

fax: 548 529 350

sladkova@pppbrno.cz

www.poradenskecentrum.cz

 

Sdružení a nadace Podané ruce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primární, sekundární a terciální

prevence drog.závislostí,

K-centrum, DPS, psychiatrická ambulance, doléčovací centrum, podporované zaměstnání, drogové služby ve vězení

 

K- centrum Drug Azyl -

Vídeňská 3, 639 00 Brno

-------------------------------------

Teréní práce - Vídeňská 3, 639 00 Brno

Centrum prevence

Hapalova 22, 621 00  Brno

 

 

DPS - Hapalova 22,

 621 00 Brno

Elysium

-------------------------------------

Psychiatrická ambulance – Hapalova 22,

621 00 Brno

-------------------------------------

Podporované zaměstnání – Pasáž

Francouzská 36, 602  00 Brno

Drogové služby  ve vězení

-------------------------------------

Doléčovací centrum Jamtana – Franzouzská 36, 602 00 Brno

543 249 343 drugazyl@podaneruce.cz

-----------------------------------

543 210 802  

extc@podaneruce.cz

--------------------------

549 211 278

prevcentrum@podaneruce.cz

-----------------------------------

541 227 704

elysium@podaneruce.cz

 

-----------------------------------

541 227 704, 777 916 000

psychiatricka.ambulance@podaneruce.cz

-----------------------------------

545 247 535 (klapka 108)

 

545 247 542

vezeni@podaneruce.cz

-----------------------------------

545 246 690

jamtana@podaneruce.cz

 

 

ALKOHOL, GAMBLING,  (drogy)                         www.plbohnice.cz/nespor

MOAT (městská ordinace AT )

 

alkohol, gambling,drogy (ambulantně )

 

Masarykova 37, 602 00 Brno

 

542 214 220

(drog.záv. - Dr. Novák)

Teen Challenge

kontaktni centrum,bezplatné poradenství -  alkohol, automaty, i rodinní příslušníci

Pekařská 12, 602 00  Brno

777 179 363

brno@teenchallenge.cz

Sdružení A-klubů

 

 

 

 

 

 

LINKA DŮVĚRY AK

nízkoprahové zařízení, alkohol.poradna, soc.poradenství

rekvalifikační kurzy, pomoc v krizi,volnočasové aktivity

 

 

anonymní linka důvěry Aklubů

Křenová 62a, 602 00  Brno

 

541 24 72 33

akluby@akluby.cz

www.akluby.cz

 

LINKA DŮVĚRY AK

linka.duvery@akluby.cz

603 487 867

545 241 301

Občanské sdružení Lotos

 

 

Centrum soc.prevence - Lotos

doléčovací program – alkohol.záv.

byt „na půl cesty“ (nad 18 let)

 

soc.poradenství, dluhové poradenství, pomoc při hledání práce

Výstavní 24

603 00  Brno

 

Dvořákova 13

602 00  Brno

543 255 383

739 087 588

 

543 255 383

739 060 350

Anonymní AT linka s celorepublikovou působností

 

 

Linka pomoci
 
 

 

 235 311 791

 724 307 775

 www.atlinka.cz

Psychiatr MUDr. Novotná  Jana

psychiatr

Jugoslávská 13

543210848

MUDr. Mgr. Šob Jiří

 

 

psychiatr

Charbulova 92

548 525 784

AIDS a nemoci

Národní linka prevence AIDS – zelená linka

bezplatné telefonické poradenství

 

800 144 444

AIDS Centrum FN Bohunice

informační klinika

Jihlavská  20 ,639 00 Brno

FN Bohunice

547 192 276

Zdravotní ústav – centrum klinických laboratoří

odběry a poradna HIV/AIDS

Gorkého 6, 602 00 Brno

541 421 216 (ZÚ celý 211)

www.zubrno.cz

Informace a anonymní poradenství k onemocnění žloutenkou

 

 

800 33 11 22

www.zloutenky.cz

Ambulance pro přenosné nemoci, jaterní poradna

Léčba hepatitidy C

Ponávka 2, Brno, 602 00
 
 

545 240 743

 

 

PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY

Psychiatrická léčebna Černovice

MUDr.Pokora

-  alkohol, drogy, gambling   

-  anonym. porad. alkohol, drogy

-  ambulance  i hospitalizace

Húskova 2, 618 00 Brno

548 123 111 spojovatelka

sekretariat@plbrno.cz

odd léčby závislostí

klapka 304

detox klapka 339

příjem klapka 350

www.plbrno.cz

Psychiatrická léčebna Bohunice

 

 

- krizové  centrum

- anorexie, bulimie

- alkohol

Jihlavská 20, 639 00 Brno

547 191 111 spojovatelka

532 232 078 krizové centrum

547 212 333 linka naděje

KOUŘENÍ                                                                 www.prestantekourit.cz

Zdravotní ústav – Centrum zdravotnických služeb

poradna odvykání kouření,

poradna pro zdravý životní styl,

preventivní medicína, ochrana zdraví

Stará 25, 613 00 Brno

 

 

 

 

545 425 363

 

 

Telefonní linka pro odvykání kouření s celorepublikovou působností

 

v pracovní dny 12,00 - 20,00 hodin

 

 844 600 500

 

Brno, Centrum léčby závislosti na tabáku

Ostatní
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Fakultní nemocnice Brno - Bohunice
Jihlavská 20, Brno, 602 00
 

532 233 198

 

DĚTI, MLÁDEŽ (+ matky )                                         www.detskaprava.cz

Středisko soc.pomoci dětem

 

krizové centrum a stanice pečovatelské služby, azylové ubytování

Hapalova 4. 621 00  Brno

541 229 298

Dětské krizové centrum SPONDEA, o.p.s.

 

krizová tel. a int.linka, osobní kriz.pomoc, azyl, pobyt (i  matek s dětmi),poradenství, terapie, děti a mládež 3-26 let,

Sýpka 25, 613 00  Brno – Černá pole

541 235 511,

(608 118 088 - 24h denně)

krizovapomoc@spondea.cz

Dětská nemocnice

klinická psychologie

PhDr. Pilát Milan

Černopolní 9, 602 00 Brno

532 234 111

RATOLEST

 

preventivní práce s rizik.mládeží

15-19 let, streetwork

Kozí 2

602 00  Brno

545 243 839

605/269 688

ratolest@ratolest.cz

Bílý kruh bezpečí

 

znásilnění, pohlavní zneužívání

domácí násilí, oběti a svědci trestných činů, přepadení

Slovinská 41, 612 00 Brno

257 317 110 (NONSTOP)

www.bkb.cz

541 218 122

bkb.brno@bkb.cz

Linka DONA

pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

251 511 313

www.donalinka.cz

Bílý dům

Centrum dětských odborných zdravotnických služeb

-psychologie,psychiatrie, gynekologie

Žerotínovo náměstí 4/6, 602 00  Brno

533 302 111

info@cdozs.cz

www.cdozs.cz

Liga lidských práv

centrum POD

poradna pro ženy v tísni

legislativa  …

 

 

Burešova 6, 602 00  Brno

545 210 446

brno@llp.cz

www.llp.cz

 

ROSA

 

 

informační a poradenské centrum pro ženy oběti domácího násilí

 

241 432 466

602 246 102

info@rosa-os.cz       

www.rosa-os.cz

Magdalenium

pomoc obětem domácího násilí

azylový dům s utajenou adresou

skupinová psychoterapie

 

776 718 459 (nonstop)
magdalenium2@centrum.cz

www.magdalenium.cz
 

Fond ohrožených dětí

 

Francouzská 58, 602 00 Brno

545 215 105

Linka vzkaz domů

dítě na útěku na útěku

 

800 111 113

Modrá linka

 

linka důvěry pro děti a mládež

 

Poradny – Plovdivská 8,

616 00  Brno

549 24 10 10

608/90 24 10

help@modralinka.cz

Dětský diagnostický ústav

 

ambulantní poradenství pro děti (s poruchami chování) a jejich rodiče

DDU: Hlinky 140, 603 69 Brno

SVP: G.Preisové 8, 616 00  Brno

543 21 22 18

 

549 240 166

svp.brno@volny.cz

Diagnostický ústav

středisko  výchovné  péče

výchovné problémy – děti a mládež (SVP)

Veslařská 246 SVP, 637 00  Brno

Spec.ped: paní Landová

543 216 685

svp.veslar@volny.cz

543 23 62 35

Help me – SVP pro děti a mládež

děti s výchovnými problémy

a experimentující  s drogou

 

Bořetická 2, 629 00 Brno

 

544 216 178

544 234 629 ambulance

info@svphelpme.cz

Utajené porody

Linka pro ženy, které tají těhotenství nebo už tajně porodily

 

776 833 333

Na počátku

azylový dům pro těhotné ženy v tísni

Soběšická 60

614 00  Brno

548 221 405

Linka bezpečí

 

 

116 111

vzkaz domů 800 111 113

rodiče 840 111 234

pomoc@linkabezpeci

www.chat.linkabezpeci.cz

 

Domov Svaté Markéty

pro matky s dětmi v tísni

Staňkova 47,  602 00 Brno

549 122 962 (965)

Domov pro matky s dětmi

pro matky s dětmi v tísni

Heyrovského 11, 635 00  Brno

546 210 763

Domov pro matky s dětmi

pro matky s dětmi v tísni

T.Novákové 62a, 621 00  Brno

549 273 559

dmd_tn@volny.cz

 

Policejní skupina „domácí násilí“

 

Běhounská 1, 602 00 Brno

974 624 001-4

974 624 006-12 (6 – 22h)

JINÉ

CSS, p.o.

Centrum sociálních služeb

spravuje zařízení soc.služeb

Tábor 22, 616 00  Brno

541 421 911  - ústředna

info@cssbrno.cz

Občanské sdružení Anabell

pomoc nemocným anorexií a        bulimií

Bratislavská 2, 602 00 Brno

542 214 014

602 766 542

posta@anabell.cz

848 200 210 celorep.linka

DROM – romské středisko

 

Bratislavská 41, 602 00  Brno

545 211 576

drom@drom.cz

Dialog  - občanská poradna

občansko-právní poradna

Nerudova 7

602 00  Brno

541 552 411

poradna.dialog@volny.cz

Trialog – poradenské centrum

občansko-právní poradna

 

Orlí 20, 602 00  Brno

542 221 499

542 211 619

op@trialog_brno.cz

 

Občanská poradna

občansko-právní poradna

Anenská 10, 602 00  Brno

545 241 828

545 244 657

poradna.brno@volny.cz

Manželské a rodinné poradny

pomoc v partnerských a rodinných problémech

Buzkova 43, 615 00 Brno

Táborská 198, 615 00 Brno

Sejkorova 6, 636 00  Brno – paní Pšíkalová

Bethesda:

Starobrněnská 7, 602 00  Brno

 

548 533 290

548 539 271

548 426 611

 

542 214 547

Senior linka

Projekt prevence městské policie

Štefánikova 43, 602 00  Brno

541 248 844 (Brno)

800 157 157 – celorep.linka

proFem – linka právní pomoci

poradenství pro feministické nez.org. a projekty, poradenské služby, uplatnění na pracovním trhu, právní poradenství pro ženy – oběti násilí

 

224 910 744

 

 

Linka psychopomoci

 

 

224 214 214

www.psychopomoc.cz

Sms pro neslyšící

tísňová linka pro neslyšící

 

603 111 158 

www.neslysici.cz

Liga za práva vozíčkářů

 

Bzenecká 23, 628 00 Brno

537 021 493

777 016 331

info@ligavozic.cz

Nádorová telefonní linka

 

 

800 222 322

224 920 935

Masarykův onkologický ústav

 

 

 

543 134 303

Oblastní Charita Brno

 soc. právní poradna

pomoc bezdomovcům

Žižkova 3,  602 00 Brno

545 210 672

charita@charitabrno.cz

www.charitabrno.cz 

Armáda spásy ČR - Centrum sociálních služeb Josefa Korbela

 sociální služby lidem bez přístřeší a osobám ohroženým sociálním vyloučením

 

Mlýnská 25 a Staňkova 4, 602 00 Brno

543 212 530

www.armadaspasy.cz 

MMB - odbor soc. péče

 

sociální prevence a pomoc

 

Křenová 20, 602 00 Brno

543 25 45 11 - 12

Policie ČR

prevence

 

Cejl 4/6, 611 38 Brno

974 625 229

974 625 227

www.policie.cz/web-prevence.aspx

 

Mě Policie

 

primární prevence

Jamborova 20, 615 00 Brno

548 210 035

odb.prevence@mpbrno.cz

Ombudsman

 

 Ochrance práv občanů

Údolní 39, 602 00  Brno

Tel: 542 542 888

Fax: 542 542 111

podatelna@ochrance.cz

 

 

 

 

13. Vyhodnocení preventivní strategie

O programu metodik prevence povede průběžné záznamy, s jejichž výsledky bude pravidelně seznamovat vedení školy, ostatní pedagogické pracovníky a rodiče žáků.

Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit, dává přehled o počtech účastníků, finančních nákladech, schopnosti realizovat jednotlivé programy apod.

 

Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn

- zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně i prospěchu žáků

- zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech dětí

- zhodnocení výskytu rizikového chování ve škole

 

Proces změn bude vyhodnocován průběžně a trvale pomocí prostředků poskytujících zpětnou vazbu. Dotazníky a škály pomohou objevit slepé uličky, selhání nebo nereálné nároky programu, což lze poté napravit vypracováním upravené verze pro další období.

 

 


 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

           

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Webdesign by PKSoft