Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program „Škola pro život“

Na co zejména klademe důraz při naplňování našeho vzdělávacího programu:

 • Propojení výuky v jednotlivých předmětech,
 • individuální přístup ke každému žákovi,
 • vzdělávání přizpůsobené individuálním potřebám žáků,
 • respektování osobnosti žáka,
 • podpora všestranného rozvoje žáka,
 • zdravý životní styl,
 • výchova k dalšímu vzdělávání a pracovnímu uplatnění,
 • komunikativní a sociální dovednosti,
 • prevenci sociálně patologických jevů,
 • spolupráce s institucemi,
 • spolupráce s rodiči.

Identifikační údaje

Název organizace  Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a
Sídlo organizace Lidická 6a, 602 00 Brno
44 993 633
RED-IZO 600024911
Ředitel Mgr. Gordon Brei
Telefon 545 575 707, 731 507 323
Telefon kancelář   545 210 374, 731 507 324
E-mail   zvs.lidicka@bm.orgman.cz
Webové stránky www.zslidickabrno.cz
Zřizovatel Jihomoravský kraj
Sídlo zřizovatele Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82
70 888 337

 

Předkladatel a vedoucí tvorby ŠVP: Mgr. Gordon Brei, ředitel školy

Koordinátoři tvorby ŠVP ZV

pro 1. stupeň Mgr. Jana Svobodová
pro 2. stupeň Mgr. Lenka Dvořáková
Spoluautoři a realizátoři

pedagogičtí pracovníci ZŠ, Brno, Lidická 6a

Charakteristika školy

Součásti školy

Škola je plně organizovanou školou a sdružuje tyto součásti:

základní škola IZO: 044 993 633 kapacita: 150 žáků
školní družina  IZO: 110 003 896 kapacita: 42 žáci
školní jídelna – výdejna  IZO: 108 028 666 kapacita: 75 stravovaných

 

Datum přechodu školy na právní subjektivitu 1. 7. 1994
Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení  1. 1. 2005

  

Odborný pedagogicko-psychologický servis

 • výchovný poradce,
 • protidrogový preventista,
 • úzká spolupráce s psychology a logopedy PPP Zachova a SPC Sekaninova.

Poloha školy

 • Střed města,
 • snadná dostupnost prostředky MHD,
 • Základní škola, Brno, Lidická 6a se nachází na začátku ulice Lidické po pravé straně za cestovní kanceláří „Zabloudil“ směrem od Moravského náměstí do Králova Pole. Vzhledem ke své poloze je pohodlně a rychle dostupná z kterékoliv části Brna.

 

Typ školy je základní škola praktická. Dle zřizovací listiny poskytujeme výchovu a vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením. Školní vzdělávací program je vypracován dle rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělání, jeho přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením a speciální škola (pro žáky se středně těžkým mentálním postižením). 

Zde upřednostňujeme děti se specifickými poruchami učení, poruchami chování, diagnózou autismus, které by měly na základní škole problémy se zvládnutím učiva. Výhodou oproti běžným základním školám je individuální přístup vyučujících ke každému žákovi (10 žáků ve třídě) a péče speciálních pedagogů.

Škola je zaměřena především na výtvarnou výchovu (keramiku) a na enviromentální výchovu (ekologii).

Vybavenost školy

Prostorová vybavenost

 • Maximálně 14 kmenových tříd,
 • 2 počítačové učebny,
 • školní dílna pro práci se dřevem a keramická dílna, školní dílna pro práci s kovem a plasty,
 • tělocvična,
 • školní hřiště s asfaltovým povrchem z hlediska bezpečnosti však pro výuku tělesné výchovy částečně nevyhovující,
 • školní dvorek pro výuku a relaxaci,
 • kabinety pro jednotlivé učitele,
 • sborovna,
 • samostatná místnost ŠD,
 • školní výdejna stravy,
 • byt školníka.

Technické a provozní vybavení

 • Třídy vybaveny stavitelnými lavicemi a židlemi,
 • počítačová učebna s připojením na internet s dataprojektorem a interaktivní tabulí,
 • kopírka, počítače pro učitele a pro žáky,
 • školní mikrobus,
 • didaktické pomůcky,
 • šatní skříňky,
 • chybí bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží školy, bezbariérový přístup nahrazuje schodolez

Hygienické zázemí

 • WC s umývárnou a umývadly s teplou a studenou vodou na každém podlaží vybavené toaletními papíry a mýdlem,
 • ve všech třídách umyvadla se studenou vodou,
 • sprchy u tělocvičen.

Personální zabezpečení

Personální zajištění vzdělávání je ovlivněno jak stabilizovanou částí pedagogického sboru, tak určitou migrací způsobenou mladostí pedagogického sboru (mateřská dovolená). Všichni vyučující mají pedagogickou i odbornou způsobilost. Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a celkovým trendem školy je systematické – cílené vzdělávání všech pedagogických pracovníků. Počet pedagogických pracovníků se pohybuje přibližně kolem cca 20 učitelů včetně asistentů pedagoga a 1 vychovatelka školní družiny.

Výuka

 • Začátek výuky je z důvodu zlepšení psychohygieny a včasné docházky našich žáků do vyučování stanoven na 9:00 hodin, pro rodiče se nabízí alternativa umístění dětí do školní družiny od 7:30.
 • Na 1. stupni i na 2. stupni založena na školním vzdělávacím programu "Škola pro život" č.j. 444/08/2007 zpracovaném dle RVP ZV a RVP ZV přílohy pro LMP a RVP pro ZŠ speciální
 • Výuka prvního cizího jazyka: od 3. ročníku žáci vzdělávaní podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, od 6. ročníku žáci vzdělávaní dle přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením.
 • V rámci pracovního vyučování zaměření na keramiku.
 • Důraz ve výchově i vzdělávání klademe na ochranu životního prostředí – spolupráce s Městskou částí Maloměřice a Obřany při udržování čistoty břehů řeky Svitavy a okolí studánek, pro děti odměnou využití možnosti hipoterapie v areálu Panské Líchy.
 • Příprava na účast ve vědomostních soutěžích (např. Matematický klokánek).
 • Příprava na účast ve výtvarných a sportovních soutěžích městských, krajských i celorepublikových.
 • Školy v přírodě, poznávací výlety, návštěvy kulturních a naučných pořadů, divadel, muzeí a výtvarných galerií.
 • Zapojení školy do různých projektů např. ve spolupráci s Centrem volného času Lužánky nebo pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Ranní a odpolední provoz školní družiny.

Mimoškolní činnost

 • Široká nabídka kroužků vedených učiteli školy.
 • Možnost využití počítačové učebny v odpoledních hodinách.

Školní samospráva

 • Školská rada.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

 • možnost návštěvy výuky,
 • dny otevřených dveří,
 • třídní schůzky a konzultace,
 • informace o chování a prospěchu podávány prostřednictvím žákovských knížek, webových stránek školy,
 • spolupráce s ostatními základními školami,
 • spolupráce s odborným učilištěm Lomená (předprofesní příprava),
 • spolupráce s OSPOD jednotlivých městských částí,
 • spolupráce s kurátory a probační a mediační službou,
 • spolupráce s úřadem práce,
 • spolupráce s Policií ČR, Městskou policií,
 • spolupráce s romskými organizacemi (DROM, IQ Roma servis),
 • spolupráce s pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity (praxe studentů),
 • spolupráce s Centrem volného času Lužánky,
 • spolupráce s ČČK,
 • spolupráce s EKO centry (Lipka, Ponávka, Jezírko).

Webdesign by PKSoft